- Διαφήμιση -

Ομιλία υποψήφιου Δημάρχου Αργοστολίου Νίκου Ανουσάκη, Πλ. Καμπάνας, 5 Οκτωβρίου 2023.

Με ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση στον απερ­χό­με­νο δήμαρ­χο Αργο­στο­λί­ου κ Θεό­φι­λο Μιχα­λά­το ολο­κλή­ρω­σε χθες στην πλα­τεία Καμπά­νας την προ­ε­κλο­γι­κή του εκστρα­τεία ο Νίκος Ανου­σά­κης. Στο ψηφο­δέλ­τιο του Νίκου Ανου­σά­κη έχει συστρα­τευ­θεί το 85% του  πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού και των ανθρώ­πων που στή­ρι­ξαν Παρί­ση. Μαζί του και όλοι αυτοί που επι­θυ­μούν αλλα­γή και ανα­τρο­πή της δημο­τι­κής εξου­σί­ας στο Αργο­στό­λι. Στο Αργο­στό­λι φαί­νε­ται να δια­τη­ρεί στα­θε­ρό προ­βά­δι­σμα (Αργο­στο­λιώ­της κι ο ίδιος). Το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα θα κρι­θεί στα χωριά της Λει­βα­θούς όπου ο απερ­χό­με­νος δήμαρ­χος δια­τη­ρεί δυνα­τά ερείσματα

 video Ομι­λία υπο­ψή­φιου Δημάρ­χου Αργο­στο­λί­ου Νίκου Ανου­σά­κη, Πλ. Καμπά­νας, 5 Οκτω­βρί­ου 2023.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.