- Διαφήμιση -

Παραιτήθηκε τελικά ο διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου

 

 

του Στερ­γί­ου Χάρη

Παραι­τή­θη­κε ο διευ­θυ­ντής του νοσο­κο­μεί­ου Αγρι­νί­ου μετά τις επι­κρί­σεις για τα υψη­λά ποσο­στά θανά­των από covid στις ΜΕΘ (τα ποσο­στά άγγι­ξαν το 100%, από τους 41 ασθε­νείς που νοση­λεύ­τη­καν εκεί έχα­σαν τη ζωή τους οι 40, το τελευ­ταίο διάστημα. ).

Ο Ανδέ­ας Τσώ­λης, διοι­κη­τής του νοσο­κο­μεί­ου υπο­στή­ρι­ξε πως όλοι γνώ­ρι­ζαν τις ελλεί­ψεις του νοσο­κο­μεί­ου και πως είχε ενη­με­ρώ­σει αρμο­δί­ως γι αυτές.

Νωρί­τε­ρα ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Υγεί­ας Βασί­λης Κοντο­ζα­μά­νης είχε επι­ση­μά­νει πως  «Είναι από­φα­ση μας να υπάρ­ξει αλλα­γή στη διοί­κη­ση του νοσο­κο­μεί­ου, έχου­με ζητή­σει την παραί­τη­ση του διοι­κη­τή. Εφό­σον αυτή δεν δοθεί, την Δευ­τέ­ρα ο διοι­κη­τής θα παυ­θεί από τα καθή­κο­ντα του» είπε, πριν ανα­κοι­νω­θεί η παραίτηση.

Με την σει­ρά του  ο κ.Τσώλης στην επι­στο­λή παραί­τη­σής του, που δημο­σιεύ­ει η ΕΡΤ, εξη­γεί πως παραι­τεί­ται για «λόγους επαγ­γελ­μα­τι­κής συνεί­δη­σης και αξιοπρέπειας».

«Λόγοι επαγ­γελ­μα­τι­κής συνεί­δη­σης και αξιο­πρέ­πειας, η οποία βάναυ­σα ποδο­πα­τή­θη­κε από τον τηλε-κανι­βα­λι­σμό των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, μην απο­δε­χό­με­νος την αναί­τια προ­σπά­θεια κατα­λο­γι­σμού ευθυ­νών ενα­ντί­ον μου, παραι­τού­μαι και επι­φυ­λάσ­σο­μαι παντός νομί­μου δικαιώ­μα­τός μου» επε­σή­μα­νε, ειδικότερα.

Πίσω από τις εκα­τέ­ρω­θεν αιτιά­σεις κάποιοι συμπο­λί­τες  χάθη­καν για πάντα ενώ με βάση τα εθνι­κά ποσο­στά θα μπο­ρού­σαν να έχουν σωθεί. Ας μην τρέ­χου­με μετά τις απώ­λειες αλλά πριν αυτές συμβούν

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.