- Διαφήμιση -

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ. Υποψήφιος με το συνδυασμό “ΙΟΝΙΑ ΕΠΟΧΗ

Αγα­πη­τοί συμπο­λί­τες και αγα­πη­τές συμπολίτισσες,

Με αίσθη­μα ευθύ­νης, σας ανα­κοι­νώ­σω και επι­σή­μως την υπο­ψη­φιό­τη­τά μου ως περι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου Κεφα­λο­νιάς στις επερ­χό­με­νες περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές με το συν­δυα­σμό ΙΟΝΙΑ ΕΠΟΧΗ και επι­κε­φα­λής το Γιάν­νη Τρε­πε­κλή.

Γεν­νή­θη­κα, μεγά­λω­σα και εργά­ζο­μαι στην Κεφα­λο­νιά ως Διοι­κη­τι­κός Υπάλ­λη­λος στο δήμο Αργο­στο­λί­ου τα τελευ­ταία τριά­ντα έξι (36) έτη. Μετα­ξύ άλλων, έχω δια­τε­λέ­σει Προϊ­στά­με­νος της Διοι­κη­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας του πρώ­ην Δήμου Λει­βα­θούς και Ανα­πλη­ρω­τής Προϊ­στά­με­νος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του πρώ­ην Δήμου Κεφα­λο­νιάς. Για εννιά (9) έτη, απο­τέ­λε­σα συνερ­γά­τη του τέως Αντι­δη­μάρ­χου Του­ρι­σμού Βαγ­γέ­λη Κεκά­του στον πρώ­ην Δήμο Κεφα­λο­νιάς, συμ­βάλ­λο­ντας στην ανά­πτυ­ξη του του­ρι­σμού και στην ενσω­μά­τω­ση των γαμή­λιων τελε­τών στο του­ρι­στι­κό προ­ϊ­όν του νησιού.

Είμαι παντρε­μέ­νος με την Ελέ­νη Παγου­λά­του, η οποία δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον του­ρι­σμό, και έχου­με δύο παι­διά, το Γερά­σι­μο και την Κωνσταντίνα.

Ασχο­λού­μαι ερα­σι­τε­χνι­κά με την καλ­λιέρ­γεια ελιάς και Ρομπό­λας, έχο­ντας δια­τε­λέ­σει κατά το παρελ­θόν Πρό­ε­δρος του Συνε­ται­ρι­σμού Παρα­γω­γών Ρομπό­λας Κεφα­λο­νιάς.

Στις 8 Οκτω­βρί­ου καλού­μα­στε να επι­λέ­ξου­με ανά­με­σα σε μια περι­φε­ρεια­κή αρχή που έχει απο­δε­δειγ­μέ­να πλέ­ον απο­τύ­χει και που η αδυ­να­μία της στην εκτέ­λε­ση έργων έχει οδη­γή­σει σε απα­ξί­ω­ση τις δημό­σιες υπο­δο­μές και ανά­με­σα σε έναν περι­φε­ρεια­κό συν­δυα­σμό, που απαρ­τί­ζε­ται από στε­λέ­χη με εμπει­ρία στην τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση, που μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν μεγα­λύ­τε­ρη απορ­ρό­φη­ση κον­δυ­λί­ων για το σχε­δια­σμό και την υλο­ποί­η­ση έργων που τόσο η Κεφα­λο­νιά μας, όσο και τα υπό­λοι­πα νησιά του Ιονί­ου χρειάζονται.

Αγα­πά­με τον τόπο μας, θέλου­με να προ­σφέ­ρου­με και θα εργα­στού­με με μεθο­δι­κό­τη­τα για να το επι­τύ­χου­με! Ελπί­ζου­με να μας τιμή­σε­τε με την ψήφο και την εμπι­στο­σύ­νη σας, για να το καταφέρουμε!

Με εκτί­μη­ση,
Ανα­στά­σιος Κων/νου Μινέτος
Υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Κεφαλονιάς
με το συν­δυα­σμό ΙΟΝΙΑ ΕΠΟΧΗ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.