- Διαφήμιση -

Πηνειός Ηλείας: Ανδρέας Μαρίνος Υποψήφιος Δήμαρχος

Μία θητεία και η σκυ­τά­λη στους νέους”!

Μέσα σε κλί­μα ενθου­σια­σμού και με μεγά­λη συμ­με­το­χή της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες η κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή ομι­λία του υπο­ψή­φιου δημάρ­χου Πηνειού κ Ανδρέα Μαρίνου.

Στην ομι­λία του ανα­φέρ­θη­κε σε κάτι που έχει ζητή­σει από τους πολί­τες εδώ και και­ρό. Δηλα­δή στο ότι θέλει ακό­μη μία θητεία για να ολο­κλη­ρώ­σει το έργο του και μετά οι νέοι άνθρω­ποι να ανα­λά­βουν και να οδη­γή­σουν ακό­μη πιο πέρα τον δήμο Πηνειού.

Ο Ανδρέ­ας Μαρί­νος έχει απο­δεί­ξει ότι δεν είναι επαγ­γελ­μα­τί­ας πολι­τι­κός και η ενα­σχό­λη­σή του με τα κοι­νά έχει ως στό­χο να βοη­θή­σει τον τόπο του, γνω­ρί­ζο­ντας πώς για έναν δήμαρ­χο δύο θητεί­ες είναι αρκε­τές. Αυτό επε­σή­μα­νε και στη χθε­σι­νή του ομι­λία στη Γαστού­νη. Κι αυτό σε αντί­θε­ση με τον βασι­κό του αντί­πα­λο που οι στο­χεύ­σεις του παλι­νω­δούν μετα­ξύ τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης και κοινοβουλίου.

Μετά τη χθε­σι­νή, κατά κοι­νή ομο­λο­γία, επι­τυ­χη­μέ­νη συγκέ­ντρω­ση στη Γαστού­νη η πορεία του προς τον δημαρ­χια­κό θώκο είναι προδιαγεγραμμένη.

Στέρ­τσος Χαράλαμπος

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.