- Διαφήμιση -

ΠΡΕΒΕΖΑ: Νέες πτήσεις από Ιταλία ανακοίνωσε η Ryanaair

Από Μιλάνο-Μπέργκαμο και την Μπολόνια προς το αεροδρόμιο του Ακτίου

Η Ryanair ανα­κοί­νω­σε την προ­σθή­κη δύο νέων συν­δέ­σε­ων από το Μιλά­νο-Μπέρ­γκα­μο και την Μπο­λό­νια προς το Άκτιο. Ετσι η Πρέ­βε­ζα ενι­σχύ­ει το του­ρι­στι­κό της ρεύ­μα προς τις υπο­δο­μές της αλλά από τις συν­δέ­σεις αυτές ευνο­εί­ται   και η ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Στό­χος, πάντα, είναι να κερ­δη­θούν οι του­ρί­στες και να θελή­σουν να ξανάρ­θουν. Ενα από τα μεγά­λα στοι­χή­μα­τα του ελλη­νι­κού τουρισμού.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πρέ­βε­ζα σήμε­ρα Preveza today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.