- Διαφήμιση -

ΡΟΔΟΣ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

 

Του Χάρη Στεργίου

Ακυ­ρώ­σεις σε κρα­τή­σεις και πάγω­μα των του­ρι­στι­κών πακέ­των είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της δεκα­ή­με­ρης πύρι­νης λαί­λα­πας που έπλη­ξε τη Ρόδο. Περί­που 175.000 στρέμ­μα­τα κατα­στρά­φη­καν ανά­με­σά τους είναι και χιλιά­δες στρέμ­μα­τα δάσους

Οι οικο­νο­μι­κές συνέ­πειες είναι τερά­στιες και οι tours operators,οι του­ρι­στι­κές μονά­δες, οι αερο­πο­ρι­κές εται­ρί­ες, οι θεσμοί του νησιού και η κυβέρ­νη­ση ανα­σχε­διά­ζουν τις πολι­τι­κές τους έτσι ώστε τα πράγ­μα­τα να έρθουν σε μια κανονικότητα.

Ο Νικό­λας Κελαϊ­δί­της, πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Του­ρι­στι­κών Γρα­φεί­ων, δήλω­σε πως «η  μεί­ω­ση των του­ρι­στι­κών εισ­ρο­ών στο νησί κυμαί­νε­ται επί του παρό­ντος στο 5%-7%»

Ο Γιώρ­γος Πόκ­κιας, γραμ­μα­τέ­ας της Περι­φε­ρεια­κής Ενω­σης Δήμων Νοτί­ου Αιγαί­ου, ανέ­φε­ρε πως «η ζημιά έχει γίνει εντός μιας του­ρι­στι­κής περιο­χής (Κιο­τά­ρι και Γεν­νά­δι) όπου βρί­σκε­ται περί­που το 10% των κλι­νών του νησιού της Ρόδου, ήτοι 25000 έως 30000 κλί­νες περίπου».

Ηδη διε­ξά­γε­ται μια μεγά­λη καμπά­νια ενη­μέ­ρω­σης και προ­βο­λής του νησιού με στό­χο να ανα­κο­πούν ή και να μειω­θούν στο ελά­χι­στο οι αρνη­τι­κές συνέ­πειες της πυρ­κα­γιάς και η του­ρι­στι­κή κίνη­ση να επέλ­θει στα κανο­νι­κά επί­πε­δα. Η κυβέρ­νη­ση μετά από σύσκε­ψη με τις τοπι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σε μέτρα στήριξης

Οι Tour 0perators

Ο Όμι­λος Nordic Leisure Travel Group ανα­κοί­νω­σε πρό­σφα­τα ότι δεν προ­βαί­νει σε καμία ακύ­ρω­ση για τη Ρόδο

Επί­σης ανα­κοί­νω­σε επα­νέ­ναρ­ξη ανα­χω­ρή­σε­ων προς τη Βόρεια Ρόδο από χθες Σάβ­βα­το 29 Ιου­λί­ου και σήμε­ρα Κυρια­κή 30 Ιου­λί­ου, με «τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των πελα­τών να επι­βε­βαιώ­νει την επι­θυ­μία τους να δια­τη­ρή­σουν τις δια­κο­πές τους στη Ρόδο», ανα­φέ­ρει ο tour operator.

Και άλλοι όμως ταξι­διω­τι­κοί πρά­κτο­ρες όπως γρά­φει ο τύπος της Ρόδου έχουν επι­λέ­ξει να δια­τη­ρή­σουν τις δια­μο­νές των πελα­τών τους για εγκα­τα­στά­σεις που βρί­σκο­νται στο Βορ­ρά. Οι Mondial Tourisme, Héliades και ÔVoyages συνέ­χι­σαν να υπο­δέ­χο­νται τους πελά­τες τους στο βόρειο τμή­μα του νησιού.

Οι αερο­πο­ρι­κές εταιρίες

Η TUI  ανα­κοί­νω­σε πρώ­τη ότι δεν θα φέρ­νει πελά­τες ως το τέλος του μήνα  σε όλο το νησί  ενώ ενθαρ­ρυ­ντι­κό  είναι ότι  η TUI France ανα­κοί­νω­σε ότι μετά την προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή όλων των ανα­χω­ρή­σε­ων για τη Ρόδο λόγω των πυρ­κα­γιών στο νησί, συνε­χί­ζει τώρα τις δια­κο­πές της στη Ρόδο. «Η TUI France είναι σε θέση να εγγυ­η­θεί την πλή­ρη υπό­σχε­σή της προς τους πελά­τες της. Οι παρα­θε­ρι­στές που βρί­σκο­νται αυτή τη στιγ­μή στον προ­ο­ρι­σμό τους επω­φε­λού­νται πλή­ρως από το πρό­γραμ­μα ψυχα­γω­γί­ας του Club Marmara Doreta Beach και οι εκδρο­μές που ανα­χω­ρούν από το ξενο­δο­χείο είναι ανοι­κτές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των εκδρο­μών με πλοίο».

Επί­σης ανα­κοί­νω­σε επα­νέ­ναρ­ξη ανα­χω­ρή­σε­ων προς τη Βόρεια Ρόδο από το Σάβ­βα­το 29 Ιου­λί­ου και την Κυρια­κή 30 Ιου­λί­ου, με «τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των πελα­τών να επι­βε­βαιώ­νει την επι­θυ­μία τους να δια­τη­ρή­σουν τις δια­κο­πές τους στη Ρόδο», ανα­φέ­ρει ο tour operator.

Οι περισ­σό­τε­ρες αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες δια­τή­ρη­σαν τις πτή­σεις τους προς τη Ρόδο.

Η Jet2 ανα­κοί­νω­σε ότι οι πελά­τες που ταξι­δεύ­ουν στη βόρεια Ρόδο από τη Δευ­τέ­ρα 31 Ιου­λί­ου μπο­ρούν να γνω­ρί­ζουν ότι τα ξενο­δο­χεία, οι βίλες και τα θέρε­τρα θα λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά. Στη συνέ­χεια παρα­θέ­τει ένα κατά­λο­γο θέρε­τρων που λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά, σημειώ­νο­ντας ότι έχει ακυ­ρώ­σει τα πακέ­τα δια­κο­πών μέχρι και την Κυρια­κή 13 Αυγού­στου σε δυο περιο­χές το Γεν­νά­δι και το Κιοτάρι

Η Ryanair ανα­κοί­νω­σε ότι οι πτή­σεις από/προς τη Ρόδο εκτε­λού­νται κανο­νι­κά και προ­σθέ­τει ότι «Οι επι­βά­τες που ανα­χω­ρούν από τη Ρόδο θα πρέ­πει να ενη­με­ρω­θούν ότι θα δεχτού­με προ­σω­ρι­νά ταξι­διω­τι­κά έγγρα­φα που εκδί­δο­νται από την Ελλη­νι­κή Αστυνομία».

Τις πτή­σεις της συνε­χί­ζει κανο­νι­κά και η EasyJet, ενώ όπως σημειώ­νει εύστο­χα ο διε­θνής τύπος το αερο­δρό­μιο της Ρόδου δεν έκλει­σε ούτε μια στιγμή.

Καμπά­νια ενημέρωσης

Όπως έχει γρά­ψει ο ot.gr, to Υπουρ­γείο Του­ρι­σμού, ο EOΤ σε συνερ­γα­σία και με τον Σύν­δε­σμο Ελλη­νι­κών Του­ρι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (ΣΕΤΕ), σχε­διά­ζουν άμε­σα μέτρα με στό­χο την ενη­μέ­ρω­ση της ευρω­παϊ­κής κοι­νής γνώ­μης για την πραγ­μα­τι­κή κατά­στα­ση στο νησί της Ρόδου.

Ο Κων­στα­ντί­νος Ταρα­σλιάς, αντι­δή­μαρ­χος της Ρόδου, δήλω­σε ότι «προ­σπα­θού­με να απο­κα­τα­στή­σου­με με γορ­γούς ρυθ­μούς τον περι­βάλ­λο­ντα χώρο των πλη­γει­σών περιο­χών Κιο­τά­ρι και Γεν­νά­δι. Ένα ξενο­δο­χείο εκεί έχει πάθει σοβα­ρές ζημιές, στα υπό­λοι­πα οι ζημιές τους είναι γρή­γο­ρα αναστρέψιμες»

Ο Νικό­λας Κελαϊ­δί­της, πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Του­ρι­στι­κών Γρα­φεί­ων, ανέ­φε­ρε ότι «αυτό που προ­σπα­θού­με τώρα είναι να αντι­στρέ­ψου­με τη ροή των νέων κρατήσεων»

Η κατά­στα­ση είναι αντι­στρέ­ψι­μη δήλω­σε στον ot.gr ο κ. Αθη­να­γό­ρας Κων­στα­ντι­νί­δης ξενο­δό­χος της Ρόδου και μέλος του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του ΣΕΤΕ. «Η ανά­καμ­ψη της του­ρι­στι­κής κίνη­σης είναι θέμα λίγων εβδο­μά­δων εκτι­μά και προ­σθέ­τει ότι στο τέλος η σεζόν θα κλεί­σει στα περυ­σι­νά επίπεδα».

Τα ελά­φια

Τέλος στο νησί επι­κρα­τεί ανη­συ­χία και για τα ελά­φια που έχα­σαν «το σπί­τι τους», το φυσι­κό περι­βάλ­λον μέσα στο οποίο ζού­σαν. Αρκε­τές φιλο­ζω­ι­κές οργα­νώ­σεις έχουν κινη­το­ποι­η­θεί κι έχουν ανα­λά­βει την περί­θαλ­ψη των ζώων. Σύμ­φω­να με τον Πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου Προ­στα­σί­ας Περι­βάλ­λο­ντος Ρόδου, Δημή­τρη Γρη­γο­ριά­δη η κατα­στρο­φή είναι ευρύ­τε­ρη «Εκτός από τα ελά­φια έχου­με μία μεγά­λη απώ­λεια στην πανί­δα του νησιού. Ο ασβός της Ρόδου, τα φίδια και οι αλε­πού­δες είναι, επί­σης, θύμα­τα αυτής της κατα­στρο­φής. Όμως, τα ελά­φια είναι μεγα­λύ­τε­ρα σε όγκο και πιο ορατά”.

 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Ρόδος σήμε­ρα Rodos today

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.