- Διαφήμιση -

Σταθεροποιείται η κατάσταση της αστυνομικού στη Λάρισα. Ξέφυγε από τον κίνδυνο

 

Με στα­θε­ρο­ποι­η­μέ­νη την κατά­στα­ση της υγεί­ας της η αστυ­νο­μι­κός που κακο­ποι­ή­θη­κε βάναυ­σα από το σύζυ­γό της μοιά­ζει να έχει ξεφύ­γει τον κίν­δυ­νο κερ­δί­ζο­ντας τη μάχη για τη ζωή της. 

Βαριά τραυ­μα­τι­σμέ­νη  νοση­λεύ­ε­ται  στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Λάρι­σας φέρο­ντας σοβα­ρά τραύ­μα­τα στο κεφά­λι και την κοι­λια­κή χώρα.
Η τοπι­κή κοι­νω­νία όσο και οι συγ­γε­νείς της δεί­χνουν σοκα­ρι­σμέ­νοι από το γεγο­νός. Κανείς δεν ανέ­με­νε αυτή την εξέλιξη.
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:  Η Λάρι­σα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.