- Διαφήμιση -

Συνεχίζεται η φωτιά στην Κεφαλονιά. Ενισχύσεις από Αραξο και Κυλλήνη

ώρα 7.30:  Σε δύσβα­τα σημεία μαί­νε­ται ακό­μα η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε χθες το βρά­δυ βόρεια της Αγί­ας Ειρή­νης. Η φωτιά κατα­καί­ει αγρο­τι­κές εκτά­σεις μικρό δασι­κό τμή­μα της περιο­χής. Δεν απει­λού­νται σπί­τια ενώ οι συγκοι­νω­νί­ες στην περιο­χή διε­ξά­γο­νται κανονικά.

Στην περιο­χή επι­χει­ρούν 32 πυρο­σβέ­στες, 10 πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα, 5 αερο­σκά­φη και 1 ελι­κό­πτε­ρο. Επί­σης 26 πυρο­σβέ­στες από Κυλ­λή­νη μετα­βαί­νουν στο σημείο καθώς και ένα  πεζο­πό­ρο τμή­μα με 6 πυρο­σβέ­στες από τον Αρα­ξο. Στις προ­σπά­θειες κστά­σβε­σης συν­δρά­μουν υδρο­φό­ρες των δήμων Κεφα­λο­νιάς καθώς και εθελοντές.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στην Αγία Ειρή­νη έχουν υπάρ­ξει πολ­λές φωτιές στα παρελ­θό­ντα έτη.

Υγρα­σία: 59%
Άνε­μος: 3 χμ/ώ από 8 χμ/ώ χθες.
Η μεί­ω­ση των χθε­σι­νών μπο­φόρ βοη­θά στην κατάσβεση

Πολιτική προστασία: Κίνδυνοι για φωτιές σήμερα

Σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης & Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τρί­τη 25 Ιου­λί­ου 2023, προβλέπεται:

Υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς – Κατά­στα­ση Συνα­γερ­μού (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 3) για τις εξής περιοχές:

  • Αττι­κή, Εύβοια & Σκύρο
  • Έβρο, Ροδό­πη, Καβά­λα, Χαλ­κι­δι­κή, Αργολίδα
  • περιο­χές Κοριν­θί­ας, Βοιω­τί­ας, Ξάνθης
  • νησιά βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου, Κυκλά­δες, Σποράδες

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.