- Διαφήμιση -

Τρίκαλα: Αθανάσιος Μπαταγιάννης Υποψήφιος Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Υπο­ψή­φιος με το συν­δυα­σμό του Δημή­τρη Κου­ρέ­τα “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Βιο­γρα­φι­κό Σημείωμα

Γεν­νή­θη­κα και μεγά­λω­σα στα Τρί­κα­λα , σπού­δα­σα αρχι­κά στη Μαρά­σλειο Παι­δα­γω­ι­κή Ακα­δη­μία και στη συνέ­χεια Οικο­νο­μι­κές Επι­στή­μες στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών (Τμή­μα Δημό­σιας Οικο­νο­μι­κής Διοί­κη­σης). Είμαι μέλος του Οικο­νο­μι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δος , ενώ έχω κάνει σεμι­νά­ρια πάνω σε γλώσ­σες Προ­γραμ­μα­τι­σμού Η/Υ , Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή Ανά­λυ­ση ( ΕΛΚΕΠΑ ) .
Εργά­ζο­μαι στα Τρί­κα­λα έχο­ντας δική μου εμπο­ρι­κή επι­χεί­ρη­ση με αντι­κεί­με­νο τα Λιπα­ντι­κά αυτο­κι­νή­των, χημι­κά-απορ­ρυ­πα­ντι­κά , ανταλ­λα­κτι­κά , μετα­φο­ρά υγρών καυ­σί­μων . Είμαι παντρε­μέ­νος κι έχω τρία ενή­λι­κα παι­διά . Έχω πολι­τι­κή και συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση από τα μαθη­τι­κά (και φοιτητικά)χρόνια , εθε­λο­ντι­κή δρά­ση ( διδα­σκα­λία σε παι­διά από­ρων ή προ­σφύ­γων ) , ενώ ασχο­λού­μαι με τους λαϊ­κούς ‑παρα­δο­σια­κούς χορούς.”

#protovoulia #votenow #thessalia #October2023 #dimitriskouretas #VoteForChange #ανασυγκρότηση_τώρα #trikala

facebook: Thanasis Batagiannis

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.