- Διαφήμιση -

1o Φεστιβάλ Καντίνας: Έρχεται στη Θεσσαλονίκη από 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου

Η Thessaloniki Brand, διορ­γα­νώ­νει το 1o Φεστι­βάλ Καντί­νας — “Canteen Festival”, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από 28 Σεπτεμ­βρί­ου έως 2 Οκτω­βρί­ου στο Δήμο Αμπε­λο­κή­πων — Μενε­μέ­νης, πανέ­τοι­μο να παρα­σύ­ρει τους επι­σκέ­πτες του, σε ένα ταξί­δι γεύ­σε­ων αλλά και πολι­τι­σμού. Για 5 ημέ­ρες το πρώ­ην Στρα­τό­πε­δο Μεγ. Αλε­ξάν­δρου θα μετα­τρα­πεί σ’ ένα μεγά­λο γευ­στι­κό παρά­δει­σο που θα γεμί­σει με μυρω­διές από κάθε λογής καντί­νες με δια­φο­ρε­τι­κά είδη φαγη­τού, γλυ­κού καθώς και ποτού.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.