- Διαφήμιση -

Αμπελώνες Ναβαρίνου — Από τους όμορφους αμπελώνες της μεσσηνιακής γης, με θέα τον κόλπο του Ναβαρίνου, η Navarino Vineyards δημιουργεί τα οινοποιήματά της

Εκτός από την παραγωγή κρασιού, η εταιρεία προσφέρει σεμινάρια για την ιστορία του Μεσσηνιακού και του Ελληνικού κρασιού στους επισκέπτες της

Οι βιο­λο­γι­κοί Αμπε­λώ­νες Ναβα­ρί­νο της Costa Navarino, βρί­σκο­νται στη Μεσ­ση­νία και ανα­πτύσ­σο­νται σε έκτα­ση 500 στρεμ­μά­των σε υψό­με­τρο μερι­κών εκα­το­ντά­δων μέτρων, προ­σα­να­το­λι­σμέ­νοι δυτι­κά προς το Ιόνιο Πέλα­γος.  Το υψό­με­τρο της περιο­χής, η υγρα­σία, το κλί­μα του περι­βάλ­λο­ντος και ιδιαί­τε­ρα η δια­κύ­μαν­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας μετα­ξύ πρω­ι­νού και νύχτας, συν­θέ­τουν τις κατάλ­λη­λες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την παρα­γω­γή στα­φυ­λιών. Οι  Αμπε­λώ­νες Ναβα­ρί­νο παρά­γουν ετι­κέ­τες οίνου και παρα­δο­σια­κά ελλη­νι­κά απο­στάγ­μα­τα από ποι­κι­λί­ες στα­φυ­λιών, όπως το Cabernet Sauvignon, το Merlot, το Syrah, το Chardonnay, ενώ η εται­ρεία σχε­διά­ζει να προ­σθέ­σει μερι­κούς «πει­ρα­μα­τι­κούς» αμπε­λώ­νες όπου θα δοκι­μα­στούν νέες ποικιλίες.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.