- Διαφήμιση -

Εδανός Οινοποιητική — Συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την οινική παράδοση δεκαετιών για την παραγωγή ποιοτικών οίνων

Ταξίδι στη μαγεία των φινετσάτων, αρωματικών οίνων

Η Αιγιά­λεια είναι κατε­ξο­χήν περιο­χή παρα­γω­γής κρα­σιού από την αρχαιό­τη­τα. Στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της στο χωριό Καλα­μιάς η τρί­τη γενιά της οικο­γέ­νειας Λιγδό­που­λου συνε­χί­ζει την μακρό­χρο­νη αμπε­λο­οι­νι­κή παρά­δο­ση χιλιά­δων ετών της περιοχής.

Το μικρό­κλι­μα της περιο­χής, το έδα­φος και η επα­φή με την αύρα του Κοριν­θια­κού κόλ­που δίνουν εξαι­ρε­τι­κή ποιό­τη­τα στα­φυ­λιών και του εξαί­ρε­του αυτού οίνου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.