- Διαφήμιση -

Ιδαία Οινοποιητική — Ιδιαίτερα κρασιά με ισχυρή προσωπικότητα και δυναμικό αρωματικό χαρακτήρα αντίστοιχα της κρητικής κουλτούρας

Βάση οι γηγενείς ποικιλίες του νησιού, σε μια περιοχή γνωστή για τα αμπελοτόπια της από την αρχαιότητα

Η Ιδαία οινο­ποι­η­τι­κή είναι ένα οινο­ποιείο, που δημιουρ­γή­θη­κε το 1998, από τους οινο­λό­γους Βασί­λη Λαδε­ρό και Καλ­λιό­πη Βολιτάκη.

Για τον Βασί­λη και τη Καλ­λιό­πη, το όρα­μα τους είναι, να βάλουν με σεβα­σμό ένα μικρό λιθα­ρά­κι στη μακρό­πνοη ιστο­ρία του Κρη­τι­κού κρα­σιού και να συν­δέ­σουν τη ζωή τους με τις αξί­ες του.

Η φρο­ντί­δα του αμπε­λιού, από τη πρώ­τη έως τη τελευ­ταία στιγ­μή, έχει σαν στό­χο να ανα­δεί­ξει τη προ­σω­πι­κό­τη­τα των Κρη­τι­κών ποι­κι­λιών, που προσ­δί­δει ταυ­τό­τη­τα στο κάθε τους κρασί.

Το οινο­ποιείο είναι ενταγ­μέ­νο στους Δρό­μους του Κρα­σιού του Νομού Ηρακλείου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Ποτά Ανα­ψυ­κτι­κά σήμερα

Η Κρή­τη σήμερα

Το Ηρά­κλειο σήμε­ρα Iraklio today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.