- Διαφήμιση -

Κτήμα Χατζηβαρύτη — Δημιουργεί ένα μοναδικό και βαθιά ανεξερεύνητο ελληνικό κρασί

Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα του σταφυλιού και στη γονιμότητα του εδάφους

Ο αμπε­λώ­νας του Κτή­μα­τος απο­τε­λεί­ται από 180 στρέμ­μα­τα . Το Κτή­μα Χατζη­βα­ρύ­της εστιά­ζει την προ­σο­χή του στις ελλη­νι­κές ποι­κι­λί­ες Ξινό­μαυ­ρο , Νεγκό­σκα , Ροδί­τη, Μαλα­γου­ζιά, Μοσχά­το και Ασύρ­τι­κο . Καλ­λιερ­γεί επί­σης τις γνω­στές ποι­κι­λί­ες Sauvignon Blanc ,  Cabernet Sauvignonκαι Merlot σε μικρό­τε­ρες εκτάσεις .

Μύθοι  λένε ότι οι αυτό­χθο­νες ελλη­νι­κές ποι­κι­λί­ες Ξινό­μαυ­ρο και Νεγκό­σκα από τις οποί­ες παρά­γε­ται ο ΠΟΠ Γου­μέ­νισ­σα Χατζη­βα­ρύ­τη, ήταν το κρα­σί της επι­λο­γής του Φιλίπ­που, του βασι­λιά της Μακε­δο­νί­ας, πατέ­ρα του Μεγά­λου Αλε­ξάν­δρου. Πέραν τού­του, τοπι­κές αφη­γή­σεις ανα­φέ­ρουν ακό­μη  , ότι μεγά­λες ποσό­τη­τες του κρα­σιού από την περιο­χή μετα­φέρ­θη­καν κατά τον 1ο Παγκό­σμιο Πόλε­μο στη Γαλ­λία, επει­δή ήταν τόσο εξαιρετικό.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.