- Διαφήμιση -

Κτήμα Χρυσοχόου — Περιπλανήσου μαζί μας στη γη του Ξινόμαυρου

Ένα οινοποιείο ικανό να διηγηθεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της οικογένειας Χρυσοχόου.

Τέσ­σε­ρα χιλιό­με­τρα έξω από την “Πόλη του Οίνου και της Αμπέ­λου”, τη Νάου­σα, βρί­σκε­ται η περιο­χή της Στράν­τζας. Εκεί στις Νοτιο­α­να­το­λι­κές πλα­γιές του Βερ­μί­ου, σε υψό­με­τρο 250 μέτρων από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας, μέσα στον ομφα­λό της ζώνης “Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑ” βρί­σκο­νται οι αμπε­λώ­νες και το οινο­ποιείο του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, που με φρο­ντί­δα και μερά­κι παρά­γει κρα­σιά με φανα­τι­κούς φίλους.

Το οινο­ποιείο, εκτός από αυστη­ρά “οινι­κή υπό­θε­ση”, απο­τε­λεί και έναν ενδια­φέ­ρο­ντα τόπο επί­σκε­ψης για όποιον επι­θυ­μεί να μυη­θεί στα μυστι­κά του οίνου. Ο επι­σκέ­πτης έχει την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σει τους χώρους παρα­γω­γής και εμφιά­λω­σης οίνων, το κελά­ρι παλαί­ω­σης αυτών, το μου­σείο με διά­φο­ρα συλ­λε­κτι­κά αντι­κεί­με­να αμπε­λουρ­γι­κού και οινο­λο­γι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος καθώς και τις ειδι­κές αίθου­σες γευσιγνωσίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.