- Διαφήμιση -

Κτήμα Γεροβασιλείου — Αvaton

Το άβατο της γεύσης που δεν έχει περιορισμούς

Ένα πραγ­μα­τι­κό δια­μά­ντι σερ­βι­ρι­σμέ­νο στο ποτή­ρι. Πρό­κει­ται για ένα «Μέγα» blend α λα ελλη­νι­κά, από Λημνιό, Μαυ­ρού­δι και Μαυ­ρο­τρά­γα­νο, τρεις ελλη­νι­κές γηγε­νείς ποι­κι­λί­ες. Σε μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό στο κρα­σί κυριαρ­χεί το Λημνιό, το οποίο μάλι­στα ο Αρι­στο­φά­νης ανα­φέ­ρει συχνά ως «λήμνια άμπε­λο», καθώς απο­τε­λεί μια από τις  αρχαιό­τε­ρες ελλη­νι­κές ποι­κι­λί­ες. Η βαθιά πορ­φυ­ρή όψη του Avaton σαγη­νεύ­ει με την πρώ­τη ματιά, ενώ τα αρώ­μα­τα ώρι­μων μαύ­ρων φρού­των, στα­φί­δας, καφέ και κακάο σε συν­δυα­σμό με ένα σύν­θε­το μπου­κέ­το μπα­χα­ρι­κών γαλη­νεύ­ουν ψυχή και σώμα. Οι ευγε­νι­κές τανί­νες του έρχο­νται σε από­λυ­τη αρμο­νία με την οξύ­τη­τα και τα ώρι­μα φρού­τα στο στό­μα, ενώ η διαρ­κής επί­γευ­σή του δίνει το προ­βά­δι­σμα στα εξε­λιγ­μέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά των μπαχαρικών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.