- Διαφήμιση -

Κτήμα Σκλάβος — Η αρωματική πλευρά της Κεφαλονιάς!

Ελάχιστα θειώδη και γηγενείς ζύμες δίνουν στα κρασιά ένα πολύ χαρακτηριστικό αποτύπωμα... Το αποτύπωμα του τόπου μας

Το οινο­ποιείο Σκλά­βου βρί­σκε­ται στο Ληξού­ρι και ειδι­κεύ­ε­ται στις ντό­πιες ποι­κι­λί­ες, με κλί­ση στα… ευφά­ντα­στα χαρ­μά­νια. Ο πρώ­τος αμπε­λώ­νας της οικο­γέ­νειας φυτεύ­τη­κε το 1919. Η καλ­λιέρ­γεια έγι­νε βιο­λο­γι­κή από το 1986 και δέκα χρό­νια αργό­τε­ρα, μέρος των αμπε­λώ­νων του καλ­λιερ­γεί­ται βιο­δυ­να­μι­κά. Επι­κε­φα­λής ο Ευρυ­βιά­δης Σκλά­βος που φρο­ντί­ζει μέχρι και την τελευ­ταία λεπτο­μέ­ρεια τόσο στους αμπε­λώ­νες όσο και στο οινο­ποιείο ώστε τα κρα­σιά του να καθρε­φτί­ζουν το μονα­δι­κό terroir του νησιού. Έχει επι­λέ­ξει μια οινο­ποι­η­τι­κή φιλο­σο­φία χαμη­λών τόνων, με χρή­ση φυσι­κών ζυμο­μυ­κή­των, χωρίς ραφι­νά­ρι­σμα ή φιλ­τρά­ρι­σμα και χωρίς τη χρή­ση θειώ­δους και προ­σφέ­ρει ξεχω­ρι­στά κρα­σιά με πρω­τό­τυ­πα ονόματα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Ληξού­ρι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.