- Διαφήμιση -

Οινοποιείο Αμπελώνων Μάρκου — Η σύγχρονη οινοποιητική μονάδα στην Παιανία

Γευστικές δοκιμές μοναδικών ποικιλιών κρασιού θα ερεθίσουν το γευστικό σας αισθητήριο και θα σας εξοικειώσουν με τις λεπτότερες αποχρώσεις του κρασιού

Με αγά­πη και κλη­ρο­δο­τη­μέ­νη γνώ­ση στην αμπε­λουρ­γία και στην παρα­γω­γή εκλε­κτών οίνων, οι αδελ­φοί Μάρ­κου συνε­χί­ζο­ντας την οικο­γε­νεια­κή παρά­δο­ση 150 χρό­νων, ιδρύ­ουν το 1983 μια σύγ­χρο­νη οινο­ποι­η­τι­κή μονά­δα στην Παια­νία, στην μεσο­γαία της Αττι­κής, περιο­χή γνω­στή σχε­δόν «από πάντα», για την παρα­γω­γή οίνου και της παρα­δο­σια­κής αττι­κής ρετσί­νας. Σήμε­ρα πια, τους προ­φταί­νει και η 4η γενιά, οι οποί­οι ως νεό­τε­ροι οινο­πα­ρα­γω­γοί, με ειδι­κευ­μέ­νη γνώ­ση και φρε­σκά­δα κατα­θέ­τουν τα πρώ­τα δείγ­μα­τα προ­σω­πι­κής δου­λειάς και έμπνευ­σης συνε­τά συν­δυα­σμέ­να με την πεί­ρα των πατε­ρά­δων τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.