- Διαφήμιση -

Οινοποιείο Νικολού — Τρανταχτή απόδειξη ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα οινοποιεία που μπορούν να καινοτομούν

Ανακαλύψτε τον αρωματικό και γευστικό θησαυρό

Το Οινο­ποιείο Νικο­λού βρί­σκε­ται μέσα στη πόλη του Κορω­πί­ου στον ίδιο παρα­δο­σια­κό χώρο όπου η οικο­γέ­νεια Νικο­λού οινο­ποιού­σε κρα­σιά από το 1920.
Η προ­σαρ­μο­γή του χώρου του οινο­ποιεί­ου στις σύγ­χρο­νες οινο­ποι­η­τι­κές απαι­τή­σεις ήταν ανα­γκαία. Το 1991 αντι­κα­τα­στά­θη­κε στα­δια­κά ο παλιός εξο­πλι­σμός με σύγ­χρο­να μηχα­νή­μα­τα οινο­ποί­η­σης και ανο­ξεί­δω­τες δεξα­με­νές ελεγ­χό­με­νης θερμοκρασίας.
Με αυτές τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις, τη γνώ­ση και την εμπει­ρία όλων αυτών των ετών, για πρώ­τη φορά το Σαβ­βα­τια­νό των Μεσο­γεί­ων οινο­ποι­ή­θη­κε με ελεγ­χό­με­νη ζύμω­ση και απο­κά­λυ­ψε τον αρω­μα­τι­κό και γευ­στι­κό θησαυ­ρό που έκρυ­βε τόσα χρόνια.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.