- Διαφήμιση -

Οινοποιείο Τάτσης — Η καλλιέργεια των αμπελιών είναι πιστοποιημένη βιολογικά και γίνεται με την μέθοδο της βιοδυναμικής

Τα εξαιρετικά υγιή σταφύλια έρχονται σε ένα οινοποιείο στο οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ εμπορική ζύμη, ένζυμα ή άλλα σκευάσματα, ενώ τα θειώδη είναι είδος προς εξαφάνιση

Το κτή­μα Τάτση στη Γου­μέ­νισ­σα, είναι ανά­με­σα στους πρώ­τους στην Ελλά­δα που πίστε­ψαν στη βιο­λο­γι­κή καλ­λιέρ­γεια και έτσι οι αδερ­φοί Τάτση, ξεκί­νη­σαν να την εφαρ­μό­ζουν από το 1998 ενώ από το από το 2002 καλ­λιερ­γούν με την μέθο­δο της βιο­δυ­να­μι­κής καλ­λιέρ­γειας. Με έλα­χι­στη έως μηδε­νι­κή παρέμ­βα­ση στην οινο­ποί­η­ση, αλλά με πολύ δου­λειά στο αμπέ­λι, αφή­νουν τις ποι­κι­λί­ες να εκφρα­στούν με φυσι­κό τρό­πο και κάνουν θαύματα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.