- Διαφήμιση -

Οινοποιείο Τρουπή — Στόχος η παραγωγή κρασιού υψηλής ποιότητας η οποία πηγάζει από την αγάπη για τον τόπο και το καλό κρασί

Αντικείμενο συζήτησης όλων των οινόφιλων που αναζητούν μια φρέσκια ματιά στην σημαντική αμπελουργική ζώνη της Μαντινείας

Το Οινο­ποιείο Τρου­πή βρί­σκε­ται στην καρ­διά των αμπε­λώ­νων της Μαντι­νεί­ας σε υψό­με­τρο 700μ. στην περιο­χή Φτέ­ρη. Πρό­κει­ται για μία οικο­γε­νεια­κή σύγ­χρο­νη επι­χεί­ρη­ση, μικρής δυνα­μι­κό­τη­τας, που στη­ρί­ζε­ται απο­κλει­στι­κά στην παρα­γω­γή και εμφιά­λω­ση οίνου από τα ιδιό­κτη­τα αμπέ­λια της οικο­γέ­νειας. Η ενα­σχό­λη­ση της οικο­γε­νεί­ας ξεκι­νά από τον Ιωάν­νη Τρου­πή στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του΄70, ενώ τα τελευ­ταία χρό­νια ο Τάσος Τρου­πής, αξιο­ποιώ­ντας την εμπει­ρία και το μερά­κι του για το αμπέ­λι, έχο­ντας συμπα­ρα­στά­τες τα παι­διά του, δημιούρ­γη­σε μια μονά­δα παρα­γω­γής και οινοποίησης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις  σελί­δες μας στο Facebook:

Ποτά Ανα­ψυ­κτι­κά σήμερα

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

Η Τρί­πο­λη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.