- Διαφήμιση -

Οινοποιία Μαρκόγιαννη — Με παραμέτρους που επισφραγίζουν και ολοκληρώνουν την προσωπικότητα των οίνων της

Στόχος σημαντικής βαρύτητας για την επιχείρηση είναι η ανάδειξη σπάνιων και αφανών ποικιλιών του αμπελώνα της περιοχής

Από το 1982 η εται­ρεία καλ­λιερ­γεί αμπε­λώ­νες έκτα­σης 32,5 στρεμ­μά­των με βιο­λο­γι­κό τρό­πο ενώ συνερ­γά­ζε­ται και με ποιο­τι­κούς αμπε­λώ­νες αμπε­λουρ­γών της περιο­χής για την κάλυ­ψη των ανα­γκών της.
Οι κυριό­τε­ρες ποι­κι­λί­ες αμπέ­λου που καλ­λιερ­γού­νται για την παρα­γω­γή λευ­κών οίνων είναι ο ροδί­της, το chardonnay, το ασύρ­τι­κο, οι ασπρού­δες ενώ για την παρα­γω­γή ερυ­θρών και ροζέ οίνων είναι η μαν­δη­λα­ριά , η μαυ­ρο­δάφ­νη, το refosco,το κολ­λι­νιά­τι­κο και το βερτζαμί.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.