- Διαφήμιση -

Οινοποιία Τσικρικώνη — Το κτήμα διαθέτει επισκέψιμο αμπελώνα, οινοποιείο καθώς και παραδοσιακό οινοτουριστικό ξενώνα

Γνώμονας η μακρόχρονη παράδοση της οικογενείας Τσικρικώνη και η χρήση νέων επιστημονικών μεθόδων που εξασφαλίζουν υψηλά πρότυπα παραγωγής

Σε ένα μικρό ορει­νό χωριό, το Μυρ­τό­φυ­το Καβά­λας, στους πρό­πο­δες του όρους Συμ­βό­λου, βρί­σκε­ται το κτή­μα της οικο­γέ­νειας Τσι­κρι­κώ­νη. Η ιστο­ρία του ξεκι­νά­ει τη δεκα­ε­τία του ‘50 όταν ο Θεό­δω­ρος και η Χρυ­σάν­θη Τσι­κρι­κώ­νη φύτευ­σαν τα πρώ­τα στρέμ­μα­τα του αμπε­λώ­να βάζο­ντας έτσι τα πρώ­τα “θεμέ­λια” της οινοποιίας.

Με δια­δο­χι­κές φυτεύ­σεις ο αρχι­κός αμπε­λώ­νας μεγά­λω­σε και φτά­νει σήμε­ρα να καλύ­πτει έκτα­ση 100 στρεμ­μά­των σε τέσ­σε­ρα δια­φο­ρε­τι­κά αμπελοτόπια,.μέχρι τα 350 μέτρα υψό­με­τρο και σε από­στα­ση μόλις 3 χιλιο­μέ­τρων από τη θάλασ­σα. Κοντά στα αμπέ­λια μέσα έναν παλαιό ελαιώ­να, είναι χτι­σμέ­νο το οινο­ποιείο το οποίο – μαζί με έναν όμορ­φο ξενώ­να –.είναι έτοι­μο να υπο­δε­χτεί κάθε οινό­φι­λο ταξιδιώτη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.