- Διαφήμιση -

Τα ίχνη του ελληνισμού στη χώρα του Νείλου

Η ζωή στην Αίγυπτο

Αν και οι Έλλη­νες της Αιγύ­πτου εξα­να­γκά­στη­καν σε φυγή από το καθε­στώς του Νάσερ πριν από περί­που 70 χρό­νια, κάποιοι εξα­κο­λου­θούν να ζού­νε στη χώρα του Νεί­λου δια­τη­ρώ­ντας όσο και όπως μπο­ρούν ζωντα­νή τη σπί­θα του ελλη­νι­κού πολι­τι­σμού. Σύμ­φω­να με μια απο­γρα­φή της Αιγύ­πτου το 1907, οι ‘Ελλη­νες υπή­κο­οι της χώρας ήταν 132.947, στους οποί­ους προ­στέ­θη­καν άλλοι 40.000 από εδά­φη της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και άλλοι 30.000 ελλη­νό­φω­νοι μη ανα­γνω­ρι­σμέ­νης υπηκοότητας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αίγυ­πτος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.