- Διαφήμιση -

Οι Έλληνες στην Αμερική

Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νοί ονο­μά­ζο­νται οι πολί­τες των ΗΠΑ, οι οποί­οι έχουν ελλη­νι­κή κατα­γω­γή. Σύμ­φω­να με επί­ση­μους αμε­ρι­κα­νι­κούς υπο­λο­γι­σμούς το 2000 ζού­σαν στις ΗΠΑ 1.153.295 άτο­μα ελλη­νι­κής κατα­γω­γής. Σύμ­φω­να με τους ίδιους υπο­λο­γι­σμούς, 365.435 από αυτά τα άτο­μα μιλού­σαν ελλη­νι­κά στο σπί­τι τους. Κατά το State Department το 2005 3.000.000 περί­που κάτοι­κοι των ΗΠΑ ανέ­φε­ραν ότι έχουν ελλη­νι­κή κατα­γω­γή.

Μεγά­λος αριθ­μός Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νών δια­βιούν στη Νέα Υόρ­κη, κυρί­ως στην Αστό­ρια, στη συνοι­κία Κουίνς. Επί­σης, αρκε­τοί κατοι­κούν στις πόλεις Ντι­τρόιτΒοστό­νηΚλί­βε­λαντ και Σικά­γο. Μεγά­λη ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή κοι­νό­τη­τα υπάρ­χει ακό­μη στο Τάρ­πον Σπρινγκς της Φλό­ρι­ντα.

Οι πρώτοι Έλληνες στην Αμερική

Έλλη­νες επι­βι­βά­ζο­νται σε βάρ­κες για να μετα­βούν σε υπε­ρω­κε­ά­νειο που θα τους μετα­φέ­ρει στις ΗΠΑ (Πάτρα, 1910).

 

Ο πρώ­τος Έλλη­νας που είναι γνω­στό ότι έφτα­σε στο έδα­φος των σημε­ρι­νών ΗΠΑ ήταν ένας άνδρας που ονο­μα­ζό­ταν Δον Τεό­ντο­ρο (Don Teodoro). Απο­βι­βά­στη­κε στη Φλό­ρι­ντα το 1528 με την εξε­ρευ­νη­τι­κή απο­στο­λή του Ισπα­νού Panfilio Narváez και πέθα­νε εκεί, όπως οι περισ­σό­τε­ροι από τους συντρό­φους του.

Το 1592 ο Έλλη­νας καπε­τά­νιος από την Κεφα­λο­νιά Ιωάν­νης Φωκάς (ή κατ’ άλλους Από­στο­λος Βαλε­ρια­νός), ο οποί­ος υπη­ρε­τού­σε το ισπα­νι­κό στέμ­μα και γι’ αυτό έμει­νε γνω­στός στην ιστο­ρία ως Χουάν ντε Φού­κα, έπλευ­σε κατά μήκος των ακτών του Ειρη­νι­κού ανα­ζη­τώ­ντας το βόρειο πέρα­σμα που συνέ­δεε τον Ειρη­νι­κό με τον Ατλα­ντι­κό ωκε­α­νό. Το πέρα­σμα αυτό δεν το βρή­κε, άλλω­στε είναι δυσπρό­σι­το αφού είναι σχε­δόν μόνι­μα παγω­μέ­νο, αλλά ανα­κά­λυ­ψε ένα θαλάσ­σιο δίαυ­λο στα σημε­ρι­νά διε­θνή σύνο­ρα των ΗΠΑ με τον Κανα­δά, ο οποί­ος αργό­τε­ρα πήρε το όνο­μά του: «Πορ­θμός Χουάν ντε Φούκα».

Το 1764 έφτα­σε στη Ρωσι­κή τότε, Αλά­σκα ο Μακε­δό­νας γου­νέ­μπο­ρος και θαλασ­σο­πό­ρος Ευστρά­τιος Ντε­λά­ρωφ, ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποί­η­σε σει­ρά εξε­ρευ­νή­σε­ων στη χερ­σό­νη­σο για λογα­ρια­σμό Ρωσι­κών εται­ρειών γου­να­ρι­κών. Πολ­λά τοπω­νύ­μια φέρουν έκτο­τε το όνο­μά του, όπως το εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο σήμε­ρα, λιμά­νι Γκρέ­κο-Ντε­λα­ρόφ­σκο­γιε που ίδρυ­σε ο ίδιος στη νήσο Ούγ­γα, ο κόλ­πος Ντε­λά­ρωφ στην ίδια νήσο, καθώς και οι Νήσοι Ντε­λά­ρωφ, συστά­δα των Αλε­ού­τιων νήσων.

Το 1768 περί­που 500 Έλλη­νες κυρί­ως από τη Σμύρ­νη, την Κρή­τη και τη Μάνη μαζί με Ιτα­λούς, Κορ­σι­κα­νούς και Μινορ­κα­νούς εγκα­τα­στά­θη­καν και δημιούρ­γη­σαν τη Νέα Σμύρ­νη στη Φλό­ρι­ντα υπό την καθο­δή­γη­ση του Άντριου Τέρν­μπολ (Andrew Turnball) και της γυναί­κας του, Μαρί­ας Ρου­μπί­νη. Η αποι­κία δεν ήταν επι­τυ­χής, αφού πολ­λοί από τους αποί­κους ασθέ­νη­σαν και απε­βί­ω­σαν, και στις 17 Ιου­λί­ου 1777 εγκα­τα­λεί­φθη­κε επί­ση­μα. Πολ­λοί από τους αποί­κους μετα­φέρ­θη­καν ή είχαν ήδη μετοι­κή­σει στον γει­το­νι­κό Άγιο Αυγου­στί­νο.[13][14]. Πάντως εκεί σώζε­ται το πρώ­το ξύλι­νο σχο­λείο των ΗΠΑ, το οποίο δημιούρ­γη­σε στις αρχές του 19ου αιώ­να ο Ιωάν­νης Γιαν­νό­που­λος από τη Μάνη, από­γο­νος των πρώ­των αποίκων.

Στη διάρ­κεια της Επα­νά­στα­σης του 1821 και μετά από αυτήν, αρκε­τοί Έλλη­νες — κυρί­ως ορφα­νά παι­διά — πήγαν στις ΗΠΑ με τη βοή­θεια φιλελ­λή­νων. Ένας από αυτούς, ο Χρι­στό­φο­ρος Πλά­τω­νος Καστά­νης, που έφτα­σε στις ΗΠΑ το 1828 με τη βοή­θεια του Σαμου­ήλ Χάου, ανα­φέ­ρει ότι περί­που 40 ορφα­νά από την Ελλά­δα και τη Μικρά Ασία πήγαν στην Αμε­ρι­κή με τη βοή­θεια φιλελ­λή­νων, και έκα­ναν σπου­δές σε διά­φο­ρα πανεπιστήμια.

Οι πρώτες ελληνικές κοινότητες

Μετα­νά­στευ­ση Ελλή­νων προς τις ΗΠΑ
Περί­ο­δος Μέση ετή­σια
μετανάστευση
Σύνο­λο
1873–1899 500 15.000
1900–1917 25.000 450.000
1918–1924 10.000 70.000
1925–1945 1.300 30.000
1945–1965 4.000 75.000
1966–1979 11.000 160.000
1980–2004 2.000 35.000

Η συστη­μα­τι­κή μετα­νά­στευ­ση Ελλή­νων προς τις ΗΠΑ άρχι­σε κατά το β΄ μισό του 19ου αι. Την επο­χή εκεί­νη, οι Έλλη­νες εισέρ­χο­νταν στις ΗΠΑ ως «Λεβα­ντί­νοι» (αγγλ. Levantines), επει­δή προ­έρ­χο­νταν από τη Μικρά Ασία και από ελλη­νι­κά νησιά που ανή­καν στην Οθω­μα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία. Μέχρι το 1880, οι Έλλη­νες μετα­νά­στες στις ΗΠΑ δεν ξεπερ­νού­σαν τις 2.000. Η πρώ­τη αξιο­ση­μεί­ω­τη Ελλη­νι­κή κοι­νό­τη­τα δημιουρ­γή­θη­κε στη Νέα Ορλε­ά­νη της Λουι­ζιά­να τη δεκα­ε­τία του 1850. Γύρω στα 1866 η κοι­νό­τη­τα ήταν πολυά­ριθ­μη ώστε να συστα­θεί Ελλη­νι­κό προ­ξε­νείο και να ιδρυ­θεί η πρώ­τη ελλη­νορ­θό­δο­ξη εκκλη­σία στις ΗΠΑ. Οι πρώ­τοι Έλλη­νες μετα­νά­στες εγκα­τα­στά­θη­καν σε μεγά­λα αστι­κά και βιο­μη­χα­νι­κά κέντρα, όπου έβρι­σκαν εύκο­λα εργα­σία. Στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­νό­τη­τα άνδρες, εργά­στη­καν σε μεταλ­λεία και στη διά­νοι­ξη του αμε­ρι­κα­νι­κού σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου. Έλλη­νες συμ­με­τεί­χαν σε μεγά­λες εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που συντά­ρα­ξαν τις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αι. Μάλι­στα, ο Έλλη­νας συν­δι­κα­λι­στής Λού­ης Τίκας, που δολο­φο­νή­θη­κε στο Κολο­ρά­ντο το 1914 κατά τη διάρ­κεια μεγά­λης απερ­γί­ας ανθρα­κω­ρύ­χων, θεω­ρεί­ται ένας από τους μάρ­τυ­ρες του εργα­τι­κού κινή­μα­τος στις ΗΠΑ.

Στα 1890 ζού­σαν στις ΗΠΑ περί­που 15.000 Έλλη­νες. Τη δεκα­ε­τία του 1890 η μετα­νά­στευ­ση αυξή­θη­κε, κυρί­ως λόγω των πολ­λών οικο­νο­μι­κών ευκαι­ριών που υπήρ­χαν στις ΗΠΑ, λόγω των δυσκο­λιών που αντι­με­τώ­πι­ζαν οι χρι­στια­νοί στο Οθω­μα­νι­κό κρά­τος και αργό­τε­ρα λόγω των βαλ­κα­νι­κών πολέ­μων και του Α΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Από το 1890 ως το 1917 έφτα­σαν στις ΗΠΑ 450.000 Έλλη­νες μετα­νά­στες κι άλλοι 70.000 από το 1918 ως το 1924. Οι περισ­σό­τε­ροι εργά­ζο­νταν στις πόλεις των βορειο­α­να­το­λι­κών ΗΠΑ και λιγό­τε­ροι ως εργά­τες στο σιδη­ρό­δρο­μο και στα μεταλ­λεία των δυτι­κών ΗΠΑ.

Το 1900 οι αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές κατήρ­γη­σαν τους περιο­ρι­σμούς (αγγλ., quota) στην είσο­δο Ελλή­νων μετα­να­στών. Έτσι ο αριθ­μός τους αυξή­θη­κε εντυ­πω­σια­κά. Σε μεγά­λα αστι­κά κέντρα των ΗΠΑ δημιουρ­γή­θη­καν ελλη­νι­κές γει­το­νιές. Μικρές ελλη­νι­κές επι­χει­ρή­σεις — κυρί­ως εστια­τό­ρια και καφε­νεία, αλλά και παντο­πω­λεία, κ.ά. — άρχι­σαν να εμφα­νί­ζο­νται παντού. Η ομο­γέ­νεια άρχι­σε να οργα­νώ­νε­ται σε ελλη­νορ­θό­δο­ξες ενο­ρί­ες, εθνι­κο­το­πι­κούς συλ­λό­γους και άλλες οργα­νώ­σεις. Το 1915 εμφα­νί­στη­κε στη Νέα Υόρ­κη η ελλη­νι­κή εφη­με­ρί­δα Εθνι­κός Κήρυξ, η οποία εξα­κο­λου­θεί ακό­μα να κυκλο­φο­ρεί, και το 1922 δημιουρ­γή­θη­κε η μεγα­λύ­τε­ρη και μακρο­βιό­τε­ρη ελλη­νι­κή οργά­νω­ση ΑΧΕΠΑ (AHEPA: American Hellenic Educational and Progressive Association).

Συνθήκες για μόνιμη εγκατάσταση

Έλλη­νες μετα­νά­στες παρε­λαύ­νουν στη Νέα Υόρ­κη κατά την εθνι­κή γιορ­τή των ΗΠΑ (4 Ιου­λί­ου). Φωτο­γρα­φία του 1910 με 1915.

Οι Έλλη­νες μετα­νά­στες εκεί­νη την επο­χή ήταν κατά 90% άντρες, σε αντί­θε­ση με τους Ιτα­λούς και Ιρλαν­δούς που οι άνδρες μετα­νά­στες ήταν 50–60%. Πολ­λοί Έλλη­νες προσ­δο­κού­σαν να εργα­στούν και να επι­στρέ­ψουν στην πατρί­δα τους με κάποιο κεφά­λαιο ώστε να ενι­σχύ­σουν την οικο­γέ­νειά τους. Όμως, δυο παρά­γο­ντες άλλα­ξαν τα δεδο­μέ­να και τις προσ­δο­κί­ες αυτές:

  1. Η απώ­λεια των πατρο­γο­νι­κών εδα­φών. Το 1913, με το τέλος των βαλ­κα­νι­κών πολέ­μων οι τόποι κατα­γω­γής 60.000 Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νών βρέ­θη­καν υπό βουλ­γα­ρι­κή κυριαρ­χία. Επί­σης, το 1923 οι πατρί­δες 250.000 Ελλή­νων των ΗΠΑ παρέ­μει­ναν υπό τουρ­κι­κή κυριαρ­χία και οι ομο­ε­θνείς τους ανα­γκά­στη­καν να τις εγκα­τα­λεί­ψουν είτε λόγω διωγ­μών είτε έπει­τα από την ανα­γκα­στι­κή ανταλ­λα­γή πλη­θυ­σμών που επέ­βα­λε η Συν­θή­κη της Λωζά­νης. Έτσι, εκ των πραγ­μά­των οι Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νοί αυτοί έχα­σαν το δικαί­ω­μα να επιστρέψουν.
  2. Το 1923 οι ΗΠΑ ανα­θε­ώ­ρη­σαν τους κανό­νες για την ευρω­παϊ­κή μετα­νά­στευ­ση. Έδω­σαν το δικαί­ω­μα στους μετα­νά­στες να πάρουν την αμε­ρι­κα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα και να φέρουν στις ΗΠΑ τις οικο­γέ­νειές τους για μόνι­μη εγκα­τά­στα­ση. Κατά την εικο­σα­ε­τία 1925 ως 1945 έφτα­σαν γύρω στα 30.000 νέα άτο­μα από την Ελλά­δα. Τα περισ­σό­τε­ρα από αυτά ήταν πραγ­μα­τι­κές ή εικο­νι­κές νύφες για ανύ­πα­ντρους Έλλη­νες άνδρες.

Μεταπολεμική περίοδος

Μεγά­λος αριθ­μός Ελλή­νων άρχι­σε να έρχε­ται πάλι στις ΗΠΑ μετά το 1945. Αιτία ήταν οι οικο­νο­μι­κές κατα­στρο­φές που υπέ­στη­σαν από το Β’ Παγκό­σμιο πόλε­μο και από τον Εμφύ­λιο Πόλε­μο που ακο­λού­θη­σε. Από το 1946 ως το 1982 μετα­νά­στευ­σαν στις ΗΠΑ περί­που 211.000 Έλλη­νες. Οι μετα­πο­λε­μι­κοί μετα­νά­στες δεν δέχτη­καν τόσες πολ­λές πιέ­σεις αφο­μοί­ω­σης, όπως οι παλιό­τε­ροι. Έτσι ανα­νέ­ω­σαν την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή ταυ­τό­τη­τα, ειδι­κό­τε­ρα σε χώρους όπως τα ελλη­νό­φω­να μέσα ενημέρωσης.

Με την πάρο­δο των χρό­νων, η ελλη­νι­κή ομο­γέ­νεια στις ΗΠΑ άρχι­σε να ανέρ­χε­ται τόσο οικο­νο­μι­κά όσο και κοι­νω­νι­κά. Από τη δεκα­ε­τία του 1960, πολ­λοί Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νοί της δεύ­τε­ρης και τρί­της γενιάς άρχι­σαν να ανα­μει­γνύ­ο­νται και στην πολι­τι­κή ζωή της χώρας. Ο Σπύ­ρο Άγκνιου (Ανα­γνω­στό­που­λος), ο Τζον Μπρα­δή­μας, ο Μάικλ Δου­κά­κης, ο Πωλ Σαρ­μπά­νης, ο Πωλ Τσό­γκας, ο Τζωρτζ Στε­φα­νό­που­λος, ο Τζωρτζ Τένετ και ο Τζον Νεγκρε­πό­ντε (Νεγρε­πό­ντης) ανέ­βη­καν ψηλά στην αμε­ρι­κα­νι­κή πολι­τι­κή ζωή, αν και οι περισ­σό­τε­ροι από αυτούς απο­μα­κρύν­θη­καν από την ελλη­νι­κή ομογένεια.

Άλλα άτο­μα ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, όπως ο για­τρός Γεώρ­γιος Παπα­νι­κο­λά­ου, ο σκη­νο­θέ­της Ελία (Ηλί­ας) Καζάν, ο πεζο­γρά­φος Τζέφ­φρυ Ευγε­νί­δης, ο σκη­νο­θέ­της Αλε­ξά­ντερ Πέιν (Παπα­δό­που­λος), η ηθο­ποιός Ολυ­μπία Δου­κά­κη, ο ηθο­ποιός Τέλ­λυ Σαβά­λας, ο αρχι­τέ­κτο­νας και επι­στή­μο­νας της Πλη­ρο­φο­ρι­κής Νίκο­λας Νεγκρε­πό­ντε κ.ά., έγι­ναν πολύ γνω­στά ονό­μα­τα στον χώρο των τεχνών και των επι­στη­μών. Πολ­λοί Έλλη­νες καλ­λι­τέ­χνες, όπως ο αρχι­μου­σι­κός Δημή­τρης Μητρό­που­λος, η υψί­φω­νος Μαρία Κάλ­λας, η ηθο­ποιός Έλλη Παπ­πά κ.ά., εργά­στη­καν για μεγά­λα χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα στις ΗΠΑ. Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το γεγο­νός ότι οι πρώ­τες ηχο­γρα­φή­σεις ελλη­νι­κής μου­σι­κής έγι­ναν στις ΗΠΑ.

Μετά το 1981 και την είσο­δο της Ελλά­δας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση οι αριθ­μοί των μετα­να­στών στις ΗΠΑ μειώ­θη­καν πολύ και υπο­λο­γί­ζο­νται στους 2.000 ετη­σί­ως. Όμως, υπάρ­χει μια ποιο­τι­κή δια­φο­ρά σε σχέ­ση με τους παλιό­τε­ρους, αφού οι περισ­σό­τε­ροι Έλλη­νες ή Ελλη­νί­δες έρχο­νται πλέ­ον στις ΗΠΑ όχι ως ανει­δί­κευ­τοι εργά­τες ή ως νύφες αλλά για σπου­δές και στη συνέ­χεια παρα­μέ­νουν στη χώρα για να κάνουν ακα­δη­μαϊ­κή καριέ­ρα. Τα πιο πρό­σφα­τα χρό­νια η μετα­νά­στευ­ση έχει ελα­χι­στο­ποι­η­θεί. Αντι­θέ­τως, υπάρ­χει αντί­στρο­φη πορεία επι­στρο­φής Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νών στην Ελλά­δα. Το 1999 υπο­λο­γι­ζό­ταν ότι πάνω από 72.000 Αμε­ρι­κα­νοί πολί­τες ζουν στην Ελλά­δα, οι περισ­σό­τε­ροι από τους οποί­ους είναι Ελληνοαμερικανοί.

Στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία οι Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νοί μετα­νά­στες είναι ορθό­δο­ξοι χρι­στια­νοί αλλά υπάρ­χει μικρός αριθ­μός χρι­στια­νών άλλων δογ­μά­των καθώς και Εβραί­ων σεφα­ρα­δι­τών και ρωμανιωτών.

Αμε­ρι­κα­νοί ελλη­νι­κής κατα­γω­γής κατά πολι­τεία (στοι­χεία 2000)
Πολι­τεία Άτο­μα
Νέα Υόρ­κη 250.000
Καλι­φόρ­νια 155.000
Ιλλι­νόις 105.000
Μασ­σα­χου­σέ­τη 91.000
Φλό­ρι­ντα 86.000
Νιου Τζέρ­σεϊ 84.000
Πεν­σιλ­βά­νια 71.000
Οχάιο 61.000
Μίτσι­γκαν 59.000
Τέξας 49.000
Μέρι­λαντ 41.000
Κονέ­κτι­κατ 35.000
Βιρ­τζί­νια 28.000

Σήμε­ρα συχνά γίνε­ται λόγος για δύο με τρία εκα­τομ­μύ­ρια Έλλη­νες ομο­γε­νείς στις ΗΠΑ, όμως αυτός ο αριθ­μός είναι υπερβολικός.

Απο­γρα­φι­κά στοι­χεία έδει­ξαν ότι το 1990 στις ΗΠΑ κατοι­κού­σαν περί­που 700.000 άτο­μα με ελλη­νι­κή κατα­γω­γή και από τους δύο γονείς και 400.000 άλλα άτο­μα με κάποια ρίζα ελλη­νι­κή. Το 2000 στις ΗΠΑ κατοι­κού­σαν 1.153.300 άτο­μα με ελλη­νι­κή κατα­γω­γή από τον έναν ή και τους δύο γονείς. Δηλα­δή, το 0,41% των Αμε­ρι­κα­νών έχουν ρίζες ελλη­νι­κές. Σύμ­φω­να με τα ίδια στοι­χεία του 2000, τα περισ­σό­τε­ρα άτο­μα ελλη­νι­κής κατα­γω­γής κατοι­κούν στις βορειο­α­να­το­λι­κές πολι­τεί­ες, στην Καλι­φόρ­νια και τη Φλό­ρι­ντα.

Ο αριθ­μός των Αμε­ρι­κα­νών που μιλούν την ελλη­νι­κή γλώσ­σα απο­τε­λεί το 0,116% του πλη­θυ­σμού (στοι­χεία 2005). Αυτό σημαί­νει πως μόνον 312.000 κάτοι­κοι των ΗΠΑ, ή το 27% των Αμε­ρι­κα­νών ελλη­νι­κής κατα­γω­γής μιλούν την ελλη­νι­κή γλώσ­σα. Προ­φα­νώς, η δια­κο­πή της εισ­ρο­ής νέων Ελλή­νων μετα­να­στών και η αφο­μοί­ω­ση των νεό­τε­ρων γενε­ών έχει ως συνέ­πεια τη στα­δια­κή εξα­φά­νι­ση του ελλη­νι­κού στοι­χεί­ου στις ΗΠΑ. Έρευ­να του 1990 έδει­ξε επί­σης ότι στις ΗΠΑ κατοι­κούν περί­που 550.000 ελλη­νορ­θό­δο­ξοι, ενώ τα μέλη της Ελλη­νορ­θό­δο­ξης Αρχιε­πι­σκο­πής στις ΗΠΑ ανέρ­χο­νται σε 400.000 άτο­μα περί­που. Ακό­μα και η οργά­νω­ση AΧΕΠΑ έχει πλέ­ον απο­βά­λει τον απο­κλει­στι­κά ελλη­νι­κό εθνι­κό χαρα­κτή­ρα και δέχε­ται ως μέλη άτο­μα οποιασ­δή­πο­τε προέλευσης.

Η ιστο­ρία των Ελλή­νων μετα­να­στών στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχει κινή­σει το ενδια­φέ­ρον πολ­λών μελε­τη­τών, όπως η Ελέ­νη Ζήση-Παπα­νι­κό­λα (Helen Zeese-Papanikolas, 19172004), κ.ά. Σε πολ­λά αμε­ρι­κα­νι­κά πανε­πι­στή­μια υπάρ­χουν έδρες μελέ­της του νεό­τε­ρου ελληνισμού.

Ελληνοαμερικανικές Οργανώσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώ­να ανα­φέ­ρο­νται ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές οργα­νώ­σεις, όπως η «Παλ­λη­μνια­κή Αδελ­φό­τη­τα Ν. Υόρ­κης ο Ήφαι­στος» το 1906. Όμως, μεγά­λος αριθ­μός οργα­νώ­σε­ων, συλ­λό­γων και αδελ­φο­τή­των δημιουρ­γή­θη­κε μετά το 1920, οπό­τε επι­κρά­τη­σαν πιο ευνοϊ­κές συνθήκες.

Σήμε­ρα δρα­στη­ριο­ποιού­νται εκα­το­ντά­δες τοπι­κές, θρη­σκευ­τι­κές και επαγ­γελ­μα­τι­κές ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές οργα­νώ­σεις. Οι μεγα­λύ­τε­ρες και οι πιο αξιο­ση­μεί­ω­τες είναι οι ακόλουθες:

  • Η ΑΧΕΠΑ: έτσι είναι πιο γνω­στή η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Εκπαι­δευ­τι­κή Προ­ο­δευ­τι­κή Οργά­νω­ση από τα αγγλι­κά αρχι­κά της: AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association). Είναι η μεγα­λύ­τε­ρη κοι­νο­τι­κή ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή οργά­νω­ση. Ιδρύ­θη­κε το 1922 στην Ατλά­ντα κατά τη διάρ­κεια μιας περιό­δου ανθελ­λη­νι­κών επι­θέ­σε­ων από μέλη της Κου Κλουξ Κλαν. Έχει 18.000 μέλη.
  • Η Ελλη­νι­κή Ορθό­δο­ξη Αρχιε­πι­σκο­πή Αμε­ρι­κής: απο­τε­λεί τη θρη­σκευ­τι­κή ομπρέ­λα της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής κοι­νό­τη­τας. Ιδρύ­θη­κε το 1921 και ανή­κει στο Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως.
  • Το Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το» (American Hellenic Institute): πολι­τι­κός όμιλος.
  • Το Συμ­βού­λιο Από­δη­μου Ελλη­νι­σμού (ΣΑΕ): οργά­νω­ση που υπο­στη­ρί­ζε­ται από το ελλη­νι­κό κρά­τος και απο­σκο­πεί στη συσπεί­ρω­ση των απα­ντα­χού Ελλή­νων μεταναστών.
  • Ο Οργα­νι­σμός «Παι­δεία» — ΗΠΑ: οργα­νι­σμός που προ­ω­θεί την ελλη­νι­κή εκπαί­δευ­ση και κουλ­τού­ρα στις ΗΠΑ, κυρί­ως στην πανε­πι­στη­μια­κή κοινότητα.

Επί­σης, υπάρ­χουν πολυά­ριθ­μα τοπι­κά σωμα­τεία, στα συσπει­ρώ­νο­νται οι Έλλη­νες ανά­λο­γα με τον τόπο κατα­γω­γής τους, όπως: Παμ­μα­κε­δο­νι­κή Οργά­νω­ση (Pan Macedonian Association), Πανη­πει­ρω­τι­κή Ομο­σπον­δία (Panepirotic Federation), Παν­κρη­τι­κή Οργά­νω­ση (Pan Cretan Association), Παμπο­ντια­κή Ομο­σπον­δία ΗΠΑ-Κανα­δά (Pan Pontian Federation of U.S.A‑Canada) κλπ.

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σήμερα

Η Νέα Υόρ­κη σήμερα

Η Βόρεια Καρο­λί­να σήμερα

Το Νιου Τζέρ­σει σήμερα

Η Καλι­φόρ­νια σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.