- Διαφήμιση -

Φωταγώγηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη 20 χρόνια μετά.

Μεγάλη μέρα η χθεσινή για την Ομογένεια στη Νέα Υόρκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Δεν υπάρ­χουν θρη­σκεί­ες που διδά­σκουν τη βία και το θάνα­το, αλλά θρη­σκεί­ες που διδά­σκουν την αγά­πη, την αδελ­φο­σύ­νη και την ειρή­νη των λαών εδώ στην Αμε­ρι­κή, στο πιο πολυ­σύ­χνα­στο σημείο των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών. Στο Σημείο Μηδέν οι Έλλη­νες ορθό­δο­ξοι έκα­ναν ένα θαύ­μα με τη βοή­θεια του Θεού και του Αγί­ου Νικολάου».

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Νέα Υόρ­κη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.