- Διαφήμιση -

Σταμάτησε η λειτουργία του ελληνικού σχολείου στον Καθεδρικό Ναό της Βοστώνης

Το κτίριο στο οποίο λειτουργούσε το Σχολείο είναι στο ισόγειο του κοινοτικού κέντρου

Ο ιερα­τι­κός προϊ­στά­με­νος του Καθε­δρι­κού πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Δημή­τριος Τόνιας σε δηλώ­σεις του στον «Εθνι­κό Κήρυ­κα» απέ­δω­σε το κλεί­σι­μο του Σχο­λεί­ου στην παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού και τους περιο­ρι­σμούς που επι­βάλ­λει η πόλη του Μπρού­κλαϊν. Ολες οι δηλώ­σεις του δημο­σιεύ­ο­νται παρακάτω.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Από­δη­μος Ελλη­νι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.