- Διαφήμιση -

Νέες εγγραφές στην “Ελληνική Συμμαχία των Γυναικών”

Σε νέες εγγραφές μελών, αλλά και προγραμματισμό νέων δράσεων, προχωράει η «Η Ελληνική Συμμαχία των Γυναικών» («Hellenic Women’s Alliance»), όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος και ιδρύτρια του Συλλόγου, Μαρία Μάρκου.

Ανα­λυ­τι­κά η δήλω­ση της κ. Μάρ­κου ανα­φέ­ρει τα εξής: Το Hellenic Women’s Alliance, ή Ελλη­νι­κή Συμ­μα­χία των Γυναι­κών’ είναι ένας μη κερ­δο­σκο­πι­κός οργα­νι­σμός με έδρα τη Νέα Υόρ­κη που έχει ανοί­ξει την αγκα­λιά του σε κάθε άνθρω­πο που έχει ανά­γκη. Ο οργα­νι­σμός μας έχει προ­γραμ­μα­τί­σει συνά­ντη­ση τις επό­με­νες ημέ­ρες για την εγγρα­φή των νέων μελών και για τον προ­γραμ­μα­τι­σμό των επό­με­νων δρά­σε­ών μας.

 

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.