- Διαφήμιση -

Ο Έλληνας που διέλυσε και εξαφάνισε τον καρκίνο του μαστού σε προχωρημένο στάδιο

Οι ερευ­νη­τές του Εθνι­κού Ινστι­τού­του Υγεί­ας των ΗΠΑ, με επι­κε­φα­λής τον δρα Στί­βεν Ρόζεν­μπεργκ και τη συμ­με­το­χή του Έλλη­να Νικό­λα­ου Ζαχα­ρά­κη ανα­κά­λυ­ψαν ότι το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα έχει την δυνα­τό­τη­τα να πολε­μή­σει και να εξα­λεί­ψει τον καρ­κί­νο του μαστού σε προ­χω­ρη­μέ­νο στά­διο με πολ­λα­πλές μεταστάσεις.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.