- Διαφήμιση -

Σύλλογος Ελλήνων Ιορδανίας

Ιδρύθηκε το 1980 στο Αμμάν

O Σύλ­λο­γος Ελλή­νων Ιορ­δα­νί­ας που ιδρύ­θη­κε το 1980 στο Αμμάν,  κατά­φε­ρε με τις δρά­σεις του να κρα­τή­σει ζωντα­νή την Ελλά­δα στη Μέση Ανα­το­λή. Με την εκμά­θη­ση της Ελλη­νι­κής γλώσ­σας, χορών, αλλά και τη δια­τή­ρη­ση ηθών και εθί­μων, η φλό­γα της Ελλά­δας παρα­μέ­νει ζωντα­νή στους Έλλη­νες της  δεύ­τε­ρης, τρί­της και τέταρ­της γενιάς.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.