- Διαφήμιση -

Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης: Εκδηλώσεις για την τέχνη και την αφήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Storytelling»

Η Ελλη­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Μελ­βούρ­νης (ΕΚΜ) θα παρου­σιά­σει το πρό­γραμ­μα «Storytelling» στο πλαί­σιο του οποί­ου θα διορ­γα­νω­θούν μια σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων για την τέχνη και την αφή­γη­ση, με Έλλη­νες και Ελλη­νο­αυ­στρα­λούς καλ­λι­τέ­χνες, συγ­γρα­φείς και αφηγητές.

Το πρό­γραμ­μα αυτό θα είναι πολύ­μορ­φο και θα έχει σαν σκο­πό να παρου­σιά­σει κατα­ξιω­μέ­να έργα και νέους καλ­λι­τέ­χνες, ενώ θα απευ­θύ­νε­ται σε ένα κοι­νό όλων των ηλικιών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.