- Διαφήμιση -

Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Λυόν

Μακρόχρονη και ιδιαίτερα ενεργή είναι η δράση της

Η Ελλη­νορ­θό­δο­ξη Κοι­νό­τη­τα της Λυόν ιδρύ­θη­κε το 1928 από Έλλη­νες και Μικρα­σιά­τες που είχαν κατα­φτά­σει στη Γαλ­λία μετά τον ελλη­νο­τουρ­κι­κό πόλε­μο και τη μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή του ’22. Στό­χος των μετα­να­στών ήταν να δια­τη­ρή­σουν και να προ­στα­τέ­ψουν τη θρη­σκεία και την κουλ­τού­ρα τους, καθώς και να προ­σφέ­ρουν έναν τόπο συνά­ντη­σης για τους Έλλη­νες που ήταν μακριά από την πατρί­δα τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.