- Διαφήμιση -

Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου: Ετοιμάζει τις βαλίτσες… και ταξιδεύει στη Φρανκφούρτη

στις 17 και 18 Σεπτεμ­βρί­ου, θα προ­βλη­θούν στον κινη­μα­το­γρά­φο El Dorado πέντε ται­νί­ες από το πρό­γραμ­μα της 7ης διορ­γά­νω­σης του φεστι­βάλ του Βερο­λί­νου τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο. Η μετα­φο­ρά του φεστι­βάλ σε άλλες πόλεις απο­τε­λεί σημα­ντι­κό στό­χο των διοργανωτών.

«Υπάρ­χει ένα ευρύ γερ­μα­νι­κό και ξένο κοι­νό, γενι­κό­τε­ρα, που ενδια­φέ­ρε­ται για την ελλη­νι­κή κινη­μα­το­γρα­φία και θεμα­το­λο­γία, επι­θυ­μεί να βλέ­πει ελλη­νι­κές ται­νί­ες των μεγά­λων φεστι­βάλ του κόσμου, αλλά και άλλες καλές ται­νί­ες, τις οποί­ες δεν έχει την ευκαι­ρία να ανα­κα­λύ­ψει αλλού, πάρα μόνο στο φεστι­βάλ μας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.