- Διαφήμιση -

Μονή Αγίου Νικολάου των Γάτων — Το παλαιότερο μοναστήρι στην Κύπρο

Σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη

Η Μονή βρί­σκε­ται στο Ακρω­τή­ρι Γάτα, 15 χιλιό­με­τρα δυτι­κά της Λεμε­σού και νότιο-ανα­το­λι­κά της Αλυ­κής του Ακρω­τη­ρί­ου. Το Μονα­στή­ρι του Αγί­ου Νικο­λά­ου των Γάτων είναι ίσως το αρχαιό­τε­ρο μονα­στή­ρι στην Κύπρο. Το παρεκ­κλή­σι του Μονα­στη­ριού χρο­νο­λο­γεί­ται από τον 14ο αιώ­να, ενώ εγκα­τα­λεί­φθη­κε τον 16ο αιώ­να. Το Μονα­στή­ρι απο­κα­τα­στά­θη­κε από Ορθό­δο­ξες καλό­γριες το 1983.

Σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση, η Μονή ιδρύ­θη­κε από την Αγία Ελέ­νη, μητέ­ρα του Μεγά­λου Κων­στα­ντί­νου, η οποία άφη­σε ένα κομ­μά­τι ξύλο από τον Τίμιο Σταυ­ρό στο χώρο. Κατά τη διάρ­κεια αυτής της περιό­δου, η Κύπρος αντι­με­τώ­πι­σε μια σοβα­ρή και μεγά­λη ξηρα­σία, ανα­γκά­ζο­ντας πολ­λούς ανθρώ­πους να φύγουν από το ακρω­τή­ρι, αφού η περιο­χή μολύν­θη­κε από φίδια.

Ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος έστει­λε τον κυβερ­νή­τη Καλό­και­ρο στην Κύπρο για να απε­λευ­θε­ρώ­σει χιλιά­δες γάτες και να απαλ­λα­γεί η περιο­χή από τα φίδια. Ως εκ τού­του, το ακρω­τή­ρι σώθη­κε κι έγι­νε γνω­στό ως Κάβο Γάτα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.