- Διαφήμιση -

Το ελληνικό χωριό της Ρουμανίας

Παρέμεινε στο πέρασμα του χρόνου αναλλοίωτο και δυνατό

Οι 3.500 κάτοι­κοί του είναι από­γο­νοι Ελλή­νων της ανα­το­λι­κής Θρά­κης που ξερι­ζώ­θη­καν το 1825, όταν η ελλη­νι­κή επα­νά­στα­ση βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη, και στη δια­δρο­μή προς τη Μολ­δα­βία, «ξέμει­ναν» στη Ρου­μα­νία, όπου κρά­τη­σαν επί ενά­μι­ση και πλέ­ον αιώ­να άσβη­στο το καντή­λι του ελληνισμού.

Το ελλη­νι­κό άρω­μα στο Ιζβο­ά­ρε­λε, τρια­κό­σια χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά του Βου­κου­ρε­στί­ου, παρέ­μει­νε στο πέρα­σμα του χρό­νου αναλ­λοί­ω­το και δυνατό.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.