- Διαφήμιση -

Η ελληνική μικρή και δραστήρια κοινότητα στην Ιρλανδία

Μια πολύ δραστήρια κοινότητα του εξωτερικού

Στην Ιρλαν­δία, ο αριθ­μός των Ελλή­νων κατοί­κων, ήταν ιδιαί­τε­ρα μικρός μέχρι την έναρ­ξη της κρί­σης. Έτσι κι αλλιώς η χώρα αυτή, δεν υπήρ­ξε ποτέ μετα­να­στευ­τι­κός προ­ο­ρι­σμός για τους Έλληνες.

Όπως σε κάθε χώρα όπου ζουν και εργά­ζο­νται Έλλη­νες, έτσι και στην Ιρλαν­δία υπάρ­χει οργα­νω­μέ­νη Ελλη­νι­κή κοι­νό­τη­τα, με δομή και δρά­ση. Η έδρα της είναι στο Δου­βλί­νο, στον αριθ­μό 46 της Arbour Hill.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ιρλαν­δία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.