- Διαφήμιση -

Ο επιχειρηματίας Γιάννης Κωσταλάς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών

Ο “μπαρμπα - Γιάννης” της Νέας Υόρκης

Γεν­νη­νέ­νος στις Καρυ­ές Λακω­νί­ας, ήρθε στις ΗΠΑ σε νεα­ρή ηλι­κία, όπου εργά­στη­κε σκλη­ρά υπό αντί­ξο­ες συν­θή­κες και ανε­λί­χθη­κε κοι­νω­νι­κά και επι­χει­ρη­μα­τι­κά, δια­γρά­φο­ντας μια πορεία δεκα­ε­τιών στον χώρο της εστί­α­σης. Το δημο­φι­λές — και ιστο­ρι­κό — Essex World Cafe, πλη­σί­ον του Παγκο­σμί­ου Κέντρου Εμπο­ρί­ου, απο­τέ­λε­σε στέ­κι πολ­λών επι­σκε­πτών και χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως “το δεύ­τε­ρο Προ­ξε­νείο της Ελλά­δας στη Νέα Υόρκη”.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.