- Διαφήμιση -

Τεργέστη: Έκθεση για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

παρουσιάζεται από τις 16 Οκτωβρίου εώς τις 7 Νοεμβρίου

Η έκθε­ση, με τίτλο «Les Combats des Grecs — Papiers Peints, Φιλελ­λη­νι­κός διά­κο­σμος σε αρχο­ντι­κά της Ιτα­λί­ας», διορ­γα­νώ­νε­ται από το Ελλη­νι­κό Γενι­κό Προ­ξε­νείο της Τερ­γέ­στης σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο της Τερ­γέ­στης, στον εκθε­σια­κό χώρο «Μagazzino 26» και θα διαρ­κέ­σει έως τις 7 Νοεμ­βρί­ου 2021

Πρό­κει­ται για μία από τις πιο πλή­ρεις σει­ρές της πανο­ρα­μι­κής επέν­δυ­σης τοί­χου με τίτλο «Οι Μάχες των Ελλήνων»

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.