- Διαφήμιση -

Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Στόχος του είναι η δημιουργία ενός ζωντανού τόπου γνωριμίας με τον πολιτισμό της Θράκης ώστε αυτό να αποτελέσει ένα ορμητήριο, μια αφορμή για επανεκτίμηση της παράδοσης

Το Εθνο­λο­γι­κό Μου­σείο Θρά­κης ιδρύ­θη­κε για να δια­τη­ρή­σει την ιστο­ρι­κή μνή­μη στην ευρύ­τε­ρη γεω­γρα­φι­κή περιο­χή της Θρά­κης. Στε­γά­ζε­ται, σε ένα μισθω­μέ­νο πέτρι­νο νεο­κλα­σι­κό κτή­ριο του 1899, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, επί της 14ης Μαΐ­ου 63. Λει­τουρ­γεί από τον Οκτώ­βριο του 2002 και είναι ένα έργο αυτο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο. Επι­χο­ρη­γή­θη­κε μερι­κώς από το Ίδρυ­μα Νιάρ­χου και το ΥΠΠΟ. Λει­τουρ­γεί με τη νομι­κή μορ­φή Αστι­κής Εται­ρεί­ας μη κερ­δο­σκο­πι­κού χαρακτήρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.