- Διαφήμιση -

Μια βόλτα στα Πομακοχώρια

Εικόνες μιας άλλης εποχής

Η περιο­χή της Ξάν­θης στε­νά­ζει από την οικο­νο­μι­κή κρί­ση. Το πρό­βλη­μα στα Πομα­κο­χώ­ρια (που σε κάποια χωριά δεν θέλουν να ακούν καν αυτόν τον όρο) ή μου­σουλ­μα­νι­κά χωριά,δεν είναι τόσο έντο­νο όσο στην πρω­τεύ­ου­σα του νομού, λόγω της μετα­νά­στευ­σης, που για την περιο­χή είναι ταυ­τό­χρο­να, “δώρο και εφιάλτης”.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία Θρά­κη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.