- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης

Ένα ταξίδι στο παρελθόν

Το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Σαμο­θρά­κης βρί­σκε­ται στον οικι­σμό Παλαιό­πο­λη, σε από­στα­ση 6–7 χλμ από την Καμα­ριώ­τισ­σα, στη βόρεια πλευ­ρά της Σαμο­θρά­κης, σε από­στα­ση 250 μέτρων από τη θάλασ­σα και σε αυτό εκτί­θε­νται ευρή­μα­τα από την αρχαία πόλη που βρί­σκε­ται στην ίδια περιοχή.

Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των εκθε­μά­των του μου­σεί­ου προ­έρ­χο­νται από το παρα­κεί­με­νο Ιερό των Μεγά­λων Θεών, το σύμπλεγ­μα στον οποίο βρέ­θη­κε και το ιδιαί­τε­ρα γνω­στό γλυ­πτό της Νίκης της Σαμοθράκης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.