- Διαφήμιση -

Καβάλα: Μια πανέμορφη πόλη

Εξαι­τί­ας της γεω­γρα­φι­κής της θέσης και της αμφι­θε­α­τρι­κό­τη­τας της πάνω στη βόρεια αιγαιο­πε­λα­γί­τι­κη ακτο­γραμ­μή με θέα το Θρα­κι­κό πέλα­γος η Καβά­λα ξεχω­ρί­ζει. Με πάνω από δυο χιλιά­δες χρό­νια ιστο­ρί­ας και πολυ­πο­λι­τι­σμι­κό παρελ­θόν είναι μια πόλη πάνω σε ένα στυ­ρο­δρό­μι πολι­τι­σμών της Ανα­το­λής και Δύσης.
Αυτό το σύγ­χρο­νο αστι­κό κέντρο και σημα­ντι­κό λιμά­νι της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας προ­σφέ­ρει μια μεγά­λη ποι­κι­λία εμπει­ριών για κάθε επι­σκέ­πτη: οργα­νω­μέ­νες παρα­λί­ες, έξο­χη βιο­μη­χα­νι­κή και αστι­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή του 19ου αιώ­να, εκθαμ­βω­τι­κά μνη­μεία της οθω­μα­νι­κής περιό­δου αλλά και αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους παγκό­σμιας αίγλης. Την ίδια στιγ­μή η περιο­χή έχει να επι­δεί­ξει μια σημα­ντι­κή γαστρο­νο­μι­κή και οινι­κή κουλ­τού­ρα και να προ­σφέ­ρει πολ­λές συγκι­νή­σεις στους φυσιο­λά­τρες που επι­λέ­ξουν την Καβά­λα ως βάση για να εξε­ρευ­νή­σουν τα μυθι­κά δάση του Παγ­γαί­ου και τις λιμνο­θά­λασ­σες του Νέστου. Κοσμο­πο­λί­τι­κη και εναλ­λα­κτι­κή, η «Μέκ­κα του Καπνού» κάνει την έκπληξη

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.