- Διαφήμιση -

Εκδρομή στο Παγγαίο

Κατά την ελληνική μυθολογία το όρος αρχικά ονομαζόταν Καρμάνιον

Πέντε ορει­βα­τι­κά κατα­φύ­για και ένα πυκνό δίκτυο μονο­πα­τιών εξυ­πη­ρε­τούν όσους και όσες επι­θυ­μούν να έλθουν σε άμε­ση επα­φή με τον ορει­νό όγκο του Παγ­γαί­ου (ψηλό­τε­ρη κορυ­φή του, το Μάτι, υψό­με­τρο 1.956) και να ανα­κα­λύ­ψουν τις σπά­νιες φυσι­κές ομορ­φιές του.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καβά­λα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.