- Διαφήμιση -

Η ιστορία της Κομοτηνής

Η Κομοτηνή ξεκίνησε τον βίο της ως φρούριο-σταθμός κατά μήκος της Εγνατίας Οδού

Σχε­τι­κά με την προ­έ­λευ­ση του ονό­μα­τος της Κομο­τη­νής υπάρ­χουν τέσ­σε­ρις εκδοχές:

Η Πρώ­τη εκδο­χή οφεί­λε­ται στη δήθεν εγκα­τά­στα­ση Εβραί­ου με το όνο­μα Κουμ­λού-τσιν στην περιοχή.

Η δεύ­τε­ρη εκδο­χή είναι μυθο­λο­γι­κής υφής, ότι δηλα­δή η Κομο­τη­νή ήταν η κόρη του Θρα­κιώ­τη ζωγρά­φου Παράσ­σιου που εποί­κι­σε την περιο­χή από τη Μαρώνεια

Η τρί­τη εκδο­χή είναι ότι το όνο­μα Κομο­τη­νή προ­έρ­χε­ται  από το βυζα­ντι­νό επί­θε­το Κου­μού­τζης που με παρα­φθο­ρά κατέ­λη­ξε Κου­μου­τζη­νά και ακο­λού­θως στο τουρ­κι­κό Γκιουμουλτζίνα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.