- Διαφήμιση -

Η ιστορία του Δήμου Σαπών

Η ίδρυσή της έγινε το 1924

Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θρά­κης, το 1920, “Αι Σάπ­παι”, ορί­στη­καν ως Πρω­τεύ­ου­σα της Κοι­νό­τη­τας Σαπ­πών. Η ίδρυ­σή της έγι­νε το 1924 με το Δ. 30/7/1924 (ΦΕΚ Α.194/1924) μέχρι την 26η /9/1946.  Πριν από την είσο­δο του Βουλ­γα­ρι­κού στρα­τού Κατο­χής (1941–1944), οι υπεύ­θυ­νοι της τότε Κοι­νό­τη­τας Σαπ­πών, έκα­ψαν τα αρχεία, από το φόβο μην πέσουν πολύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες στη Βουλ­γα­ρι­κή Διοίκηση.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες http://oisapes.mysch.gr/topos/onoma/istoria.dimoy.html

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία Θρά­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.