- Διαφήμιση -

Μαρώνεια — Γνωστή απο τα χρόνια του Ομήρου

Αιωνόβια πλατάνια, καλοδιατηρημένα αρχοντικά, κρήνες με δροσερά νερά

Η Μαρώ­νεια βρί­σκε­ται στο Νομό Ροδό­πης, περί­που 30 χλμ νοτιο­α­να­το­λι­κά της Κομο­τη­νής. Η αρχι­κή της τοπο­θε­σία ήταν εγγύ­τε­ρα στη θάλασ­σα, όμως τον 17ο αιώ­να οι οικι­σμός μετα­φέρ­θη­κε στις πλα­γιές του Ίσμα­ρου για προ­στα­σία από τις πει­ρα­τι­κές επι­δρο­μές. Από την αρχαιό­τη­τα η Μαρώ­νεια ήταν συνυ­φα­σμέ­νη με την αμπε­λο­καλ­λιέρ­γεια, καθώς οι αμπε­λώ­νες της στους πρό­πο­δες του Ίσμα­ρου με θέα το Θρα­κι­κό Πέλα­γος ήταν ξακουστοί.

Η Μαρώ­νεια ιδρύ­θη­κε από Χιώ­τες αποι­κιο­κρά­τες στα μέσα του 7ου αιώ­να πΧ και σύντο­μα μετα­τρά­πη­κε σε μια πλού­σια πόλη-κρά­τος. Ιδρυ­τής της λέγε­ται πως ήταν ο Μάρων, ιερέ­ας του Απόλ­λω­να και γιος του Οινο­πί­ω­να, βασι­λιά της Λέσβου και γιου του Ευάν­θη (που ταυ­τι­ζό­ταν με τον Θεό Διό­νυ­σο), που φέρε­ται να έφε­ρε την αμπε­λο­καλ­λιέρ­γεια στο νησί. Ο Όμη­ρος περι­γρά­φει με λεπτο­μέ­ρεια τη φιλο­ξε­νία του Μάρω­να και τα δώρα που προ­σέ­φε­ρε στον Οδυσ­σέα, όταν ο τελευ­ταί­ος βρέ­θη­κε στη γη των Κικόνων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κομο­τη­νή σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.