- Διαφήμιση -

Νέο απορριμματοφόρο από τον ΤΑΡ για τον Δήμο Μαρωνείας — Σαπών

Το όχημα θα ενισχύσει τον υπάρχοντα στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου

Πρό­κει­ται για σύγ­χρο­νο όχη­μα με συμπιε­στή απορ­ριμ­μά­των τύπου πρέ­σας 16 ΚΜ, με γερα­νό ορο­φής απο­κο­μι­δής υπό­γειων κάδων.

Το νέο όχη­μα πρό­κει­ται να βελ­τιώ­σει θεα­μα­τι­κά τη δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των και την ποιό­τη­τα ζωής των κατοί­κων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.