- Διαφήμιση -

1941–1944: Ανατολική Μακεδονία — Θράκη υπό Βουλγαρική κατοχή

Η Βουλ­γα­ρι­κή κατο­χή στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία Θρά­κη ήταν το απο­τέ­λε­σμα της παρα­χώ­ρη­σης αυτών των εδα­φών εν είδη αστυ­νό­μευ­σης από τη Γερ­μα­νία στη Βουλ­γα­ρία. Η Βουλ­γα­ρι­κή κατο­χή ξεχώ­ρι­σε σε αγριό­τη­τα και σε μια πολι­τι­κή συνει­δη­τής εξο­λό­θρευ­σης του ελλη­νι­κού πλη­θυ­σμού. Τα εγκλή­μα­τα των βουλ­γά­ρων στη Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία Θρά­κη ήταν ασύλ­λη­πτα παρό­λη την αντί­στα­ση του λαού μας. Με το τέλος του πολέ­μου οι Βούλ­γα­ροι αρνιού­νται να εγκα­τα­λεί­ψουν τις περιο­χές αυτές αλλά ανα­γκά­ζο­νται κάτω από την πίε­ση των μεγά­λων δυνάμεων.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.