- Διαφήμιση -

Δράμα — Η απλότητα της φύσης , η αγνότητα του χθες

Νερά που αναβλύζουν, λίμνες και αιωνόβια δέντρα

Στους πρό­πο­δες του επι­βλη­τι­κού όρους Φαλα­κρό — βου­νό των λου­λου­διών το ονο­μά­ζουν οι ντό­πιοι — σε μια περιο­χή κατά­φυ­τη, με πολ­λά νερά, είναι χτι­σμέ­νη η πόλη της Δράμας.

Όμορ­φη και φιλό­ξε­νη, με γρα­φι­κές γει­το­νιές, ευρύ­χω­ρες πλα­τεί­ες, χώρους πρα­σί­νου και καλο­συ­ντη­ρη­μέ­να νεο­κλα­σι­κά αρχο­ντι­κά προ­σφέ­ρε­ται για χει­με­ρι­νό του­ρι­σμό αλλά και για φθι­νο­πω­ρι­νές και ανοι­ξιά­τι­κες εξορ­μή­σεις στην ανό­θευ­τη φύση.

Αρχαιο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα μαρ­τυ­ρούν ότι στο χώρο της σύγ­χρο­νης πόλης υπήρ­χε ο οικι­σμός Δύρα­μα ή Ύδρα­μα, όπου από το πλή­θος των θεών του ελλη­νο­ρω­μαϊ­κού παν­θέ­ου και των τοπι­κών θεών που λατρεύ­ο­νταν στην περιο­χή (Aπόλ­λω­νας, Άρτε­μις, Ίσι­δα, Hρα­κλής) ξεχώ­ρι­ζε ο Διό­νυ­σος, και κατά τους βυζα­ντι­νούς χρό­νους πόλη με την πιθα­νή ονο­μα­σία «Δρα­βή­σκος»

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δρά­μα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.