- Διαφήμιση -

Παρανέστι Δράμας — Καταρράχτες, λιβάδια, δάσος

Εξόρμηση στη φύση στην παρανέστια γη

Η περιο­χή του Παρα­νε­στί­ου δίνει την ευκαι­ρία σε όποιον το επι­σκε­φθεί να «γευ­θεί» δρά­σεις που προ­σφέ­ρει ο εναλ­λα­κτι­κός του­ρι­σμός. Το Παρα­νέ­στι χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως ένα από τα γνω­στό­τε­ρα και πλέ­ον παρα­δο­σια­κά χωριά στο νομό Δρά­μας. Τ’ όνο­μά του προ­έρ­χε­ται από τη σύν­θε­ση της αρχαιο­ελ­λη­νι­κής φρά­σης «παρά τω Νέστω», που σημαί­νει «δίπλα στον ποτα­μό Νέστο». Βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 39 χιλιο­μέ­τρων από την πόλη της Δρά­μας απο­τε­λεί έναν ενδια­φέ­ρο­ντα του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό, ιδί­ως για όσους αγα­πούν τη φύση, το πρά­σι­νο και σίγου­ρα τις δρα­στη­ριό­τη­τες εκεί­νες που σχε­τί­ζο­νται με το ποτά­μι, όπως, για παρά­δειγ­μα, το κανοέ καγιάκ, τοξο­βο­λία, φλάινγκ φοξ.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.